34, Grøndalsgaarden - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

34, Grøndalsgaarden

De enkelte ejerlav > Tibberup > Gammel Tibberup Vej

Solgte 219 villagrunde,
der ikke måtte bebygges…


Af Kjeld Damgaard

I week-enden den 2. og 3. maj 1964 var der trafikkaos i Tibberup. Anledningen var, at ingeniørfirmaet ”Danbyg” tilbød salg af grunde til villabebyggelse. Hver grund kostede 12.500 kr. og udbetalingen var 4.500 kr.

Salget var annonceret i store annoncer i dagspressen, og det hed bl.a. heri at det udstykkede område var et af de sidste ikke-fredede områder i den eksklusive del af Nordsjælland ved Øresund. Det blev også nævnt, at arealet lå i et af Nordsjællands naturskønneste områder, hvor mange af grundene var med udsigt over Øresund og omkranset af skov.

Det lød attraktivt for mange, og prisen var selv efter datidens forhold billig for en byggegrund. I annoncen stod imidlertid også andre ting, som måske ikke alle hæftede sig særligt ved: ”Følger De med i den rivende udvikling langs Strandvejen, vil De selv kunne skønne, hvornår disse grunde bliver byggemodne – og som De ved, vil prisen da stige væsentligt,”

Denne indpakkede formulering skulle overbevise tvivlere om, at det under alle omstændigheder ville være en god idé at investere i en grund, de ville hurtigt blive mange penge værd, for – underforstået – der varede ikke mange år før Tikøb Kommune ville frigive arealet til byggeri ! Men det skulle komme til at gå helt anderledes.

Den gamle Tibberup Landsby
For imidlertid at få plads hvordan tingene reelt hang sammen, er det nødvendigt at gå tilbage i tiden. I forbindelse med udskiftningen af Tibberup Landsbys jorder blev det bestemt at den af gårdene, som senere fik matrikel nr. 5 skulle have sin jord liggende i en vifte ud fra landsbyen i vestlig retning. Denne gård fik senere navnet Grøndalsgaarden. De andre gårde i landsbyen fik på tilsvarende måde samlet deres jorder, og enkelte flyttede i årene derefter ud fra landsbyen – ud til deres gårder. Det gjorde bl.a. Egegaarden, Tibberupgaard, Christiansminde og senest også Hovgaarden. Denne sidste gård er interessant også i denne sammenhæng, idet den både først i forløbet (som dobbeltgård) og sidst i forløbet (delvist bebygget på samme tid) var tæt forbundet med Grøndalsgaarden.

Grøndalsgaarden
Grøndalsgaarden har lige siden gården blev købt fri fra Krogerup Gods i 1809 tilhørt samme familie. Niels Jensen hed den første ejer, hvis enke Birthe Pedersdatter i 1853 solgte gården til sønnen Jens Nielsen. Hans datter, Oline  blev gift med gårdens medhjælper, Niels Jensen Olsen, som overtog gården i 1888. Deres datter, Kirstine, blev gift med bornholmeren. Thor Hansen, som overtog gården i 1922. Sidste ejer i rækken var deres søn, Bent Ole Hansen samt dennes hustru, Grethe f. Larsen, fra 1954 til 1964.

Ved Bent Ole Hansens overtagelse var tiden ved at løbe fra denne type landbrug. Den blev nemlig stadig drevet på gammeldags manér – d.v.s. med selvbinder, heste og malkekvæg. Iaæt var der 30 tdr. ld. til ejendommen – et areal, som det efterhånden blev sværere og sværere at få et udkomme af. Dertil kom, at gårdens bygninger stort set alle sammen stammede fra 1700-tallet, samt at gården lå i selve Tibberup omgivet af parcelhuse, medens jordene lå samlet vest for byen.

Interesseret i at sælge
Bent Ole Hansen var derfor interesseret i at få et lidt mere moderne landbrug – og ville med andre gerne sælge. Han blev i 1964 kontaktet af den unge civilingeniør Flemming Schjødt Eriksen, der tilbød 1.140.000 kr. for gården og dens jorder. Det tilbud havde Bent Ole Hansen ikke råd til at sige nej tak til. På det tidspunkt vidste  han imidlertid endnu ikke hvilke planer, Fl. Schjødt Eriksen havde for gårdens jorder – kun havde familien Hansen hørt, at der muligvis skulle anlægges en flyveplads på arealet ved Hornbækvej.

Schjødt Eriksens interesse var dog en helt anden. Han havde nemlig hørt, at Tikøb Kommune var interesseret i at inddrage Grøndalsgaardens jorder i byzone, således at der kunne bygges på arealet. Han var derfor overbevist om, at jorden i løbet af ganske få år ville blive  frigivet til byggeri. Og det var mange af de interesserede købere tilsyneladende også, skønt kommunens netop vedtagne dispositionsplan for de kommende 15 år ikke havde arealet med i sin planlægning.

I alle fald var der – som nævnt – trafikkaos på Kellerisvej den første weekend i maj måned 1964. Ingeniørfirmaet Danbyg og de tre civilingeniører bag projektet, nemlig Poul Skovdal, Preben V. Rasmussen og Flemming Schjødt Eriksen, havde nemlig udarbejdet et projekt som indebar at jorden blev opdelt i 174 parceller. Ude på marken blev der opsat små røde pæle, der angav hvor de enkelte parceller skulle ligge, samt hvor vejene skulle gå. Så kunne potentielle købere selv se hvor deres fremtidige hus skulle ligge. Der blev også udarbejdet et fint kort med numre, så man kunne se hvor ens hus skulle ligge.

Peder Bjerres ejendomskontor
I annoncerne og i den brochure, der blev udarbejdet, blev der henvist til at nærmere  oplysninger kunne fås hos hhv. Skovdal og Rasmussen, samt den lokale ejendomsmægler Peder Bjerre. Denne lokale ejendomsmægler var imidlertid også sognerådsmedlem samt i den forbindelse tillige formand for Teknisk Udvalg, der dengang var det udvalg, der styrede den fysiske planlægning.

Dette forhold – samt det forhold at Fl. Schjødt-Eriksen gav udtryk for, at en frigivelse til byggeri kunne forventes indenfor 2-4 år, beroligede mange købere. Desuden var det oplyst i salgsmaterialet, at anlæg af kloak påregnedes finansieret af kommunen, samt at arealet i den kommunale planlægning var udlagt til villabebyggelse.

Interessen for grundene var på denne baggrund enorm – og alle 174 grunde blev solgt i denne første weekend.

Advarsler mod at købe
Men allerede den følgende mandag – den 4. maj var både de lokale aviser og landsaviserne fulde af artikler om denne specielle ejendomshandel. Bl.a. udtalte sognerådsformand Karl Olsen sig således til Politiken: Jeg vil på det bestemtste  fraråde enhver, der ikke vil risikere at vente en længere årrække på at bygge, at købe en grund. Området ligger i yderzone og først når byudviklingsplanen skal revideres, tager vi stilling til om arealerne overhovedet skal bebygges og om der overhovedet skal bygges villaer på stedet. Måske skal det være etageejendomme eller håndværkergrunde. Vi har overhovedet ikke været i forbindelse med udstykkerne, så forbavselsen var stor, da vi opdagede at gården skulle udstykkes.

Karl Olsen var også forundret over, at udstykkerne lovede at kommunen ville finansiere kloakken – et punkt kommunen overhovedet ikke havde drøftet. Og så syntes Karl Olsen i øvrigt også, at det var relevant at fortælle, at der hen over arealet skulle placeres en 17 meter bred vej (den senere Hornbækvej)– en vej, som sælgerne ikke havde nævnt med et ord.

I Radioens ”Aktuelt Kvarter” behandledes sagen den 4. maj om aftenen. Her sagde afdelingsarkitekt Hugo Marcussen bl.a.: Udstykningen er en pression overfor planlægningsmyndighederne, fordi der i fremtiden vil være et antal grundejere, som forhindrer planlægningsmyndighederne i at være frit stillet.

Til Frederiksborg Amts Avis udtalte Peder Bjerre den 5. maj: Jeg havde ikke noget direkte med salget at gøre, men ved at liebhaverne kunne henvende sig her, fik jeg lejlighed til overfor hver at oplyse, at ingen ved, hvornår grundene bliver byggemodne..

Boligministeriets ekspeditionssekretær, Erik Jerslev, sagde samme dag til pressen: Når folk fristes til bebyggelse og til at investere sparepenge i projekter, der ligger i yderzone, er det en ting, der i høj grad maner til advarsel”.

Stor anvance
Imidlertid var der yderligere sket det, at dagen før salget startede, havde Danbyg solgt alt jorden til ”Grundejerforeningen Kelleris Hegn” – sålede at det formelt set slet ikke var Danbyg der solgte, men en grundejerforening. I praksis betød det, at grundejerforeningens stiftere, der havde købt gården på hånden for 1.140.000 kr, købte ejendommen af sig selv for 12.500 pr grund x 174 grunde = 2.175.000 kr. Under forudsætning af, at alle grundene kunne sælges, ville sælgerne  (nu som en del af en forening og uden ansvar) – altså de samme tre personer – stå med en avance på ca. 1.000.000 kr! Sådan kom det imidlertid ikke helt til at gå.

Jordens beliggenhed i landzone betød i praksis, at grundkøberne ikke kunne få skøde på deres parcel, og allerede den 6. maj gav flere af køberne udtryk for at de følte sig ført bag lyset. ”Grundejerforeningen Kelleris Hegns” første  generalforsamling  på ”Prins Hamlet” i Helsingør den 15. maj blev præget af situationen. Helsingør Dagblad beskrev mødet som ”kaos”, men en ting blev fastslået: Utilfredse købere kunne få deres penge tilbage. Og det var der en del der gerne ville. Kun 41 af de oprindelige 174 købere fastholdt et medlemskab af grundejerforeningen. Resten forlangte deres penge tilbage.


Ny konstruktion med 134 anparter
De tilbageblevne ”grundejere” dannede derpå en bestyrelse, hvor fabrikant Niels H. Skov blev formand. På dette tidspunkt var der dog endnu mange uafklarede spørgsmål. Bl.a. var det problematisk om en forening kunne overtog jord, der var landbrugspligtig. Godt nok havde den hidtidige ejer, Bent Ole Hansen, lavet en forpagtningskontrakt, som indebar, at han drev jorden i yderligere et år, men flere andre ting var også uafklarede. Derfor blev landsretssagfører Anne Lise Ankerstjerne anmodet om at udtænke en holdbar løsning. Det resulterede i en ordning, der indebar at hver grundejer fik tilskødet 1/134 del af hele ejendommen. I praksis betød det, at hver af de fremtidige 134 ejere hver fik andel i de resterende 39 grunde, som man så ville kunne sælge senere, m.h.p. at bruge disse penge til at finansiere byggemodningen.

I løbet af de følgende uger voksede antallet af interesserede købere til 60, men nu fik sagen et uventet efterspil.
Den 2. juni trådte formanden for Teknisk Udvalg tilbage  fra sin post. Der blev ikke givet begrundelser for skridtet, men samtlige kommentatorer i dagspressen var enige i, at det var en følge af, at Bjerre havde været involveret i denne tvivlsomme ejendomshandel. Det mente man ikke kunne forenes med hans varetagelse af en så fremtrædende post som udvalgsformand. Sjællands-Posten skrev den 3. juni, at samarbejdet i sognerådet mellem Venstre og Konservative (som Bjerre var valgt for) efter sagens fremkomst havde været meget dårligt, og at det var i konsekvens heraf, at Bjerre trådte af.

Peder Bjerre igen
Peder Bjerre var dog tilsyneladene ikke utilfreds med sin rolle i almindelighed. Den 3. august udtalte han således til dagbladet B.T.: Efter min mening er det en god og sund investering. Kommunen burde selv have fået ideen, og enhver gårdejer med jord op til inderzonen kan gøre det samme. Der er rigelig jord i Nordsjælland, som kunne sælges på denne måde, og det ville give unge mennesker en chance for at være med i kapløbet om grundene.

Det fik følger i sognerådsmødet den 4. august, hvor Julius Mathiasen bad Peder Bjerre om at redegøre for sine udtalelser, som bl.a. kunne tydes som om at han mente, at grundene kunne byggemodnes allerede efter 5-8 år. Peder Bjerre afviste dog at have udtalt sig sådan.

Sognerådsformand Karl Olsen var imidlertid stadig meget betænkelig ved situationen, da Aktuelt interviewede ham til avisen den 16. august: Han sagde bl.a. Man skal ikke tro, at man gennem pres fra de mennesker, som allerede har købt grunde fra Grøndalsgaarden kan få sognerådet til at springe med åbne arme. Hvis det hele drejede sig om at udstykke på livet løs, så var der ingen problemer, men der skal bygges skoler og andre kommunale institutioner for at få tingene til at fungere. Det må være kommunens pligt at dirigere udviklingen i en fornuftig rækkefølge.

Hovgaarden sælges på samme måde
Samme dag oplyste Fl. Schjødt Eriksen, at der nu var solgt 126 anparter af Grøndalsgaardens jorder. Samtidig oplystes det, at nu havde han også overtaget Hovgaarden på lignenden betingelser, og at salget netop var gået i gang. Her blev gårdens jorder opdelt i 85 andele, som gårdens hidtidige ejer, Knud A. Larsen, dog fortsat skulle drive for egen regning indtil videre.

Efter salget af Hovgaardens 85 anparter blev der stille om sagen i en årrække. Folk var tilfredse med deres investeringer, som de fortsat regnede med ville være en god investering. 5 år efter salget i 1964 handledes anparterne til omkring 28.-29.000 kr, men inflationen åd det meste af fortjenesten.

Peder Bjerre ud af sognerådet
For Peder Bjerre var sagen dog ikke helt slut. Han var dårligt kommet over den blæst, der indtraf omkring hans medvirken i salget af grundene ved Grøndalsgaarden, da han blev involveret i en ny sag om en ejendomshandel, som godt nok intet havde med den første at gøre. Men de to sager tilsammen foranledigede den konservative gruppe i sognerådet til at ekskludere Bjerre, der herefter foretrak at udtræde af Sognerådet. Det skete i november 1964.

Men der skete ikke noget nyt i de følgende mange år. Det blev en mere og mere tvivlsom affære at være ejer af en anpart i de to gårde. For der var ikke meget, der tydede på at kommunen var interesseret i at inddrage arealet til boligbyggeri. Uofficielt var det en slags modreaktion mod de forsøg på pression, som man følte man var udsat for i 1964. Det blev aldrig udtalt fra sognerådet eller byrådets side, at sådan forholdt det sig, men sagen var så følsom, at der skulle komme til at gå ikke mindre end 24 år før der for alvor skete noget.

Gårdene rives ned
Selve Grøndalsgaarden havde stået tom siden familien Hansen flyttede derfra i 1965. Jordene var sammen med Hovgaardens jorder bortforpagtet til ejeren af Kvistgaard Hovedgaard, Frederik Elgaard. Men Grøndalsgaardens bygninger, der var overtaget af Preben Wessel Schou Nielsen, forfaldt mere og mere, og i april 1969 gik bulldozerne i gang med at jævne den omkring 200 år gamle gård med jorden. Senere byggede arkitekt Per Christiansen de såkaldte ”radiatorhuse” på gårdens grund.

For Hovgaardens vedkommende gik udviklingen lidt langsommere. Gårdens bygninger fik lov at stå frem til 1988, efter at Knud Larsen og senere hans enke havde boet der efter salget af jordene. Årsagen til nedrivningen var, at tiden nu efterhånden var blevet moden til at anvende den del af Hovgaardens jorder, der lå nærmest Hovvejen samt en del af Grøndalsgaardens jorder.


Anparterne købes op
Naboejendommen, Grydemosegaarden, var blevet bebygget og efterhånden var der kun de to gårdes jorder tilbage til større byggerier. Imidlertid var der ikke politisk stemning for at lade jordene udstykke til parcelhuse, og der ventede derfor kommunens jurister et større arbejde for at få udredet de gamle grundejerforeningers  helt specielle forhold. Men det lykkedes – ikke uden problemer – at få købt alle de gamle anparter op, og derefter kunne forskellige boligselskaber og bygherrer gå i gang med at projektere og bebygge efter at en lokalplan for området var blevet fremlagt og vedtaget i årene 1991-92. Og først i år 2000-2001 – over 36 år efter salget af grundene  – blev arealet udbygget.


Grøndalsgaarden fotograferet i begyndelsen af 1960'erne - set fra vestlig side. Gården blev revet ned i 1969 og ”Grøndalsvænget” bygget i stedet.

Endnu først i 1960’erne høstede man på Grøndalsgaarden på den ”gode” gamle måde med selvbinder, men gårdejer Bent Ole Hansen, der ses på billedet med fork i hånden, ønskede et mere moderne landbrug, og var derfor interesseret i at sælge gården - for at kunne investere i noget nyt.

Gårdspladsen på Grøndalsgaarden malet i 1935 af Else  S. Knap. (Maleri i privateje)

Interiørbillede fra Grøndalsgaarden. Dette er Thor Hansens stue i begyndelsen af 1960'erne.

Annoncen fra foråret 1964, der satte gang i salget af grundene på Grøndalsgaardens jorder.

2 comments

ninest123 ninest123
2018-01-26 04:59:32
mt0127
coach outlet store
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
north face outlet
canada goose uk
hermes handbags
burberry outlet canada
cheap ray ban sunglasses
adidas yeezy
north face jackets
canada goose
nike store
air max 97
red bottom shoes
uggs outlet
hermes birkin
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
pandora charms
discount oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
birkenstock sandals
cheap uggs
ralph lauren outlet
tory burch outlet
yeezy boost
longchamp handbags
ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
north face outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses sale
timberland outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose uk
mbt shoes
ugg boots
canada goose coats
louis vuitton outlet
harden vol 1
coach outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
adidas
louis vuitton outlet
canada goose sale
north face jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
fred perry
michael kors outlet
michael kors outlet
north face jackets
ugg boots
hermes handbags
timberland boots
adidas shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors outlet online
ferragamo shoes
nike outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
coach outlet store
coach outlet
kate spade
adidas yeezy
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
supreme clothing
nike air max
longchamp handbags
adidas nmd
cheap nfl jerseys
cheap uggs
supreme clothing
ralph lauren uk
coach factory outlet
moncler jackets
mulberry outlet
moncler jackets
canadian goose
ugg australia
nike shoes
louboutin shoes
ugg boots for women
canada goose uk
uggs
ugg boots
yeezy boost 350
red bottoms
moncler
coach outlet
coach outlet online
jordan shoes
nike shoes
adidas superstar
pandora charms
mulberry uk
north face jackets
birkenstocks
adidas shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
fred perry polo
ugg boots on sale
louboutin shoes
canada goose jackets uk
ugg boots on sale
ugg outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
nike air max
ugg boots canada
coach outlet
kate spade handbag
michael kors outlet
gucci handbags
tory burch outlet store
canada goose uk
canada goose jackets
doudoune moncler
pandora charms sale clearance
pandora charms
moncler
ralph lauren uk
nike outlet
nike outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
air jordan shoes
burberry outlet store
ugg outlet store
coach factory outlet
nmd shoes
kate spade handbags
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora charms uk
ugg outlet
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
kate spade bags
oakley sunglasses
louis vuitton
cat boots
louis vuitton outlet store
ray ban sunglasses
air max 97
air max 2018
michael kors outlet
pandora jewelry
uggs outlet
coach outlet store online
air jordan shoes
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet
burberry outlet
hermes outlet
supreme new york
burberry sale
canada goose sale
longchamp uk
canada goose jackets
adidas yeezy
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
fitflops sale
adidas campus
adidas nmd
ugg boots
kate spade
coach outlet
pandora charms
polo outlet
adidas yeezy boost
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
mbt
pandora store
ray ban sunglasses
north face outlet
adidas nmd
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
valentino shoes
pandora jewelry
ralph lauren
ugg outlet
uggs canada
oakley sunglasses
canada goose jackets
air max 2018
coach outlet
ralph lauren outlet
gucci outlet
adidas shoes
coach outlet store
nike outlet
burberry outlet
ralph lauren outlet
uggs
adidas shoes
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors uk
moncler jackets
coach canada
ugg boots
canada goose
jordans
jordan retro 11
ralph lauren outlet
adidas shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
coach factorty outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
hermens bags
pandora
coach outlet
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
pandora charms
cheap jordans
pandora jewelry
polo outlet
air jordans
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
pandora jewelry
uggs outlet
christian louboutin outlet
uggs
pandora charms
ugg outlet
ugg boots
michael kors handbags
columbia sportswear
jordan shoes
cheap jordans
pandora outlet
supreme clothing
adidas outlet
nike zoom
adidas outlet
moncler jackets outlet
kate spade outlet store
fitflops sale clearance
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors factory outlet
coach factory outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
fitflops
adidas yeezy boost
coach outlet store online clearances
pandora charms sale
coach outlet
coach outlet online
red bottoms shoes
ugg boots
burberry outlet
fitflops
polo ralph lauren outlet online
burberry
cheap jordans for sale
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans free shipping
moncler jackets
cheap jordans
moncler uk
pandora outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
coach factory outlet
ralph lauren sale clearance
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose uk
pandora charms
ralph lauren
valentino shoes outlet
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
adidas yeezy
coach factory outlet
ralph lauren uk
uggs clearance
michael kors outlet clearance
ugg shoes
yeezy boost
canada goose outlet
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots
nmd adidas
canada goose
polo ralph lauren outlet online
pandora charms
longchamp outlet online
the north face
ugg outlet
salvatore ferragamo shoes
philipp plein outlet
canada goose sale
hermes bags
cheap ugg boots
kate spade outlet
coach outlet
cheap ray bans
nike outlet online
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
mulberry handbags
air jordans
ugg boots
moncler outlet
ugg ustralia
ugg outlet
air max 2017
nike shoes
coach factorty outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
moncler outlet
pandora jewelry
michael kors
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
moncler outlet
fitflops
hermes handbags
coach outlet store
adidas superstar
canada goose
timberland boots outlet
michael kors factory outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
kate spade outlet
oakley sunglasses
salvatore ferragamo
cheap jordans
timberland boots
michael kors handbags
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora jewelry outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach factory outlet
ugg shoes
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs canada
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
nmd adidas
michael kors outlet
coach outlet
jordan retro
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
yeezy boost
ultra boost
adidas outlet
michael kors outlet store
mulberry bags
nike outlet store
canada goose
kate spade outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
nike shoes for men
coach outlet
moncler outlet
moncler coats
kate spade outlet
canada goose
ugg outlet
coach outlet
north face outlet online
michael kors canada
pandora outlet
ugg outlet
coach factory outlet
cheap uggs
coach outlet
michael kors canada
canada goose outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
moncler jackets
canada goose outlet
yeezy boost
mt0127
2018-05-10 05:50:46
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

Back to content | Back to main menu