Borsholm mellem reformation og landboreform - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Borsholm mellem reformation og landboreform

De enkelte ejerlav > Borsholm > Borsholm By

Borsholm mellem reformation og landboreform

af Kjeld Damgaard


Efter kronens overtagelse af Borsholm landsby omkring 1560 bestod byen af 1 hovedgård, 8 gårde og 4 husmandssteder.

Gennem Kronborg Lens regnskaber og gennem amtsregnskaberne efter 1660 (fra 1718 Kronborg amts rytterdistrikt) kan vi fra 1582 og fremover temmelig nøje følge Borsholmgårdenes skæbne. Allerede inden 1582 var en af gårdene nedlagt, og jorden var lagt til en anden gård i byen, der altså blev af dobbelt størrelse; en tid beboedes denne store gård i Borsholm af birkefogeden, som havde den fri for landgilde (d.v.s. uden afgift).

I begyndelsen af 1700-tallet blev yderligere to af gårdene i Borsholm nedlagt og deres jord fordelt mellem nogle af de andre gårde.

Borsholm Skole
Borsholm blev udpeget til at få en af de rytterskoler, som Frederik IV lod bygge.  I hvert rytterdistrikt anlagde kongen i 1722 et antal skoler for almuebefolkningen.  Skolen i Borsholm skulle dække store dele af det nordlige Tikøb Sogn. Kun i Hornbæk var der allerede en skole. Alle de skoler, der da blev bygget, var ens - således også den i Borsholm. Det var efter datidens forhold et solidt og godt hus, som rummede både en skolestue og en bolig for læreren og hans familie.

Borsholm Skole stod færdig i 1722 og var en såkaldt rytterskole. Det vil sige, at den lå i et rytterdistrikt, som i tilfælde af mobilisering skulle stille et antal ryttere. Den ca. 180 år gamle rytterskole, der lå i Strædet, brændte den 3. juni 1903. Intet fra den gamle skole blev reddet. På dette tidspunkt var skolen 2-klassedelt og ældste klasse havde 35 elever og yngste klasse 30. Skolen lå på den grund, der i dag har adressen Strædet 1, Borsholm. Den bestod da af et skolehus i nord-syd på 14 fag, samt udhuse på i alt 13 fag. Den totale forsikringssum på 8.600 kr blev af Tikøb Sogneråd anvendt til at bygge en ny skole - men ikke på samme sted. I stedet besluttedes det at bygge på den tidligere skolejord øst for Borsholm By. Byggeriet stod på i foråret 1904 og cirka et år efter branden kunne den ny skole tages i brug. I mellemtiden lejede man et skolelokale i et andet hus i Strædet.

Louisenlund
I 1771 blev der udført en slags folketælling. Med den er det muligt at få et indtryk af befolkningen i Borsholm på den tid. Men ikke mindst får vi en oplysning, som er interessant. På den største af gårdene boede en 25-årig bestyrer ved navn Klaumann. Om ham hedder det: "Bestyrer af Louisenlunds Gaard og driver sammesteds 2de Bøndergaardes Avling samt lever af sine Arve Midler."

Der er ingen tvivl om, at gården er den nuværende Borsholmgaard, men vi kender ikke navnet "Louisenlund" fra andre kilder. Det fremgår heller ikke for hvem hr. Klaumann er bestyrer. Og endelig fremgår det ikke hvilke to andre gårde han drev sammen med Louisenlund.

De øvrige gårde
Svinggaarden var i 1771 fæstet af Søren Sørensen - han blev i 1793 den første selvejer af Svinggaarden som imidlertid dengang ikke lå på gårdens nuværende plads, men på hjørnet af den vej, der fører ned til Enggaarden - d.v.s. lige over for gadekæret. Faktisk hed den heller ikke Svinggaarden på dette tidspunkt - gårdnavnene var egentlig forbeholdt de helt store gårde eller enestegårdene, d.v.s. de få gårde, der lå udenfor selve landsbyerne.
I stedet betegnedes gården på den tid blot efter ejeren.

På den gård, som vi kender som Enggaarden, boede bonde og sognefoged Niels Jørgensen. Midt imellem den oprindelige Svinggaard og Enggaard lå Vestergaard, fæstet af Jens Nielsen. Havegaard lå ved Borsholm Gade lige overfor Borsholmgaard og var fæstet af Anders Nielsen. Højgaard, der senere fik navnet Munkhøjgaard, var da netop afstået af Niels Larsen til hans søn. Mellem Havegaard og Højgaard lå dengang endnu en gård, nemlig den senere Nørregaard med Ole Andersen som fæster. Helt østligst i landsbyen lå Askerupgaard, som i 1771 var delt i to halvdele. De to fæstere var Bendt Andersen og Christian Mahiasen. Sidstnævntes søn overtog senere Askerupgaard.

Admiral Carl de Fontenay
Borsholm bestod i 1781 af 9 gårde, idet Louisenlund/Borsholmgaard stadig blev regnet som to gårde. Denne gård var nu ejet af admiral Fontenay og var på 13 tønder hartkorn. Der var med andre ord tale om en pænt stor gård, som Fontenay ejede. I lighed med tidligere var denne ejer ikke aktiv landmand - og gården blev sandsynligvis drevet som forpagtning. Det var tilfældet i 1771 og atter i 1787, da der foreligger en folketælling, der viser, hvem der rent faktisk bor på stedet.

Men Fontenay er altså blot én ud af mange personer, som ejede Borsholmgaarden. Uden at vi kan sætte navn på alle, ser det ud til, at vi kan trække en klar linje helt tilbage til adelsmanden Peder Ly i slutningen af 1400-tallet, en linje, der viser, at der altid har været en gård i Borsholm, som var større end de øvrige og som var fæstet/ejet af en person udenfor bondestanden, som man skrev dengang. Det er derfor også ganske naturligt, at Borsholmgaarden har et andet udseende end de øvrige gårde i landsbyen.

Udskiftningen
Som følge af den landboreform, som blev vedtaget med en kgl. forordning i april 1781, skulle også Borsholms jorder udskiftes. Ideen var at ændre det gamle landbrugssamfund, hvor jorderne siden middelalderen havde været drevet i fællesskab, til en ny driftsform, hvor hver bonde fik sin egen jord, som han så selv skulle drive.

Som en følge heraf mødte der den 1. oktober 1783 nogle mænd op i Borsholm landsby. Det var regimentsskriver Rosenqvist og holtzførster Salicath samt landmåler Johs. Goos. Sidstnævnte havde til opgave at udfærdige en plan til jordernes udskiftning. Det skete bl.a. på baggrund af det kort, som landmåler E. Thorm havde tegnet allerede i 1779.

Landmålet Goos havde udarbejdet et forslag til byens fremtidige udseende. Det betød, at alle byens gårde skulle blive liggende i landsbyen undtagen én, som skulle flytte ud til Borsholm markers nordlige del - tæt på landsbyen Saunte. Dette forslag indebar, at alle byens gårde kunne få deres jord liggende ud fra gården i en slags vifte. Denne form for udskiftning kaldes stjerneudskiftning - og Borsholm er et meget tydeligt eksempel på denne udskiftningsform.

Den udflyttede gård
Ved mødet i oktober 1783 blev det besluttet, at admiral Fontenays jorder skulle samles mellem byen og Risby Vang. Den udflyttende gård skulle være Ole Andersens gård, som lå midt i landsbyen, og som derfor var vanskelig at tildele jorder, som lå tæt op til gården. Ole Andersen var indstillet på udflytningen og erklærede at ville gå i gang, så snart han ville få den fornødne støtte fra kongens kasse. De øvrige bønder var enige i denne plan og dermed var det hele egentlig afgjort. Den udflyttede gård fik efterfølgende navnet Nørregaard - den lå jo nordligst i byens marker.

Kommissionen var dog ikke helt tilfredse med, at byens gærder og hegn til dels var krumme. Man fandt, at de kunne rettes ud for derved at gøre gærderne kortere. Imidlertid protesterede bønderne og fremhævede,at hegnene var nye og anlagt, så de undgik bakker, åer og "hængesække". Kommissionen bøjede derfor af og fastsatte de allerede anlagte gærder som de endelige.

Byens veje skulle der ikke ændres på, bortset fra at fægyden til overdrevet nu blev fastlagt i kommissionens endelige afgørelse. Fægyden gik fra landsbyen mod øst til overdrevet - og er lig med den nuværende Borsholmvej øst for byen.

Udskiftningen inspiceres
Da der ikke var uenighed om flere detaljer, bekendtgjorde Goos, at han ville have lodderne afsat i marken allerede den førstkommende mandag. Og allerede 6 dage senere, den 6. oktober 1783, indfandt de samme personer sig igen i Borsholm for at "eftersee Udskiftningens Fuldbyrdigelse", som det hedder i referatet.

Samtidig kunne kommissionen fastslå, at de afsatte 9 husmands pladser alle var rigtigt afsatte. Det var nemlig kutyme, at for hver gård i en landsby, skulle der afsættes et husmandsbrug. Alle disse husmandsbrug blev afsat i de alleryderste hjørner. Imidlertid ser ingen af disse husmandssteder ud til nogensinde at være blevet etableret, og ifølge Otto Mathiassens erindringer skyldtes det, at ingen husmænd ville have disse jordlodder, så derfor blev de ved de respektive gårde, hvorfra de egentlig skulle have været udstykket.

Det afspejler det forhold, at sådanne husmandssteder blev afsat på den allerdårligste jord - og at potentielle husmænd udmærket vidste, at det ikke ville blive nogen dans på roser at drive den lille klat jord, der hørte til huset. Andre husmænd i andre landsbyer fik da også mange gange store problemer og overlevede i 1800-tallet ofte kun, fordi de havde andre erhverv eller f.eks. kunne et håndværk.

Den sidste ting, der blev foretaget den 6. oktober, var, at englodderne nordvest for landsbyen blev fordelt mellem de af byens gårdmænd, der ikke allerede havde fået tildelt en englod. De fem gårdmænd trak simpelthen lod om jordstykkerne, der var lige store. Admiral Fontenay fik samtidig to sammenhængende englodder tildelt.

Nu kunne bønderne begynde at dyrke sammenhængende jorder. Idéen var, at effektiviteten derved ville blive forøget og når bønderne - som det næste - selv skulle overtage gårdene i selveje, så ville deres incitament til at gøre en ekstra indsats blive større.


Alle rytterskoler fra begyndelsen af 1720'erne blev bygget efter samme tegning. Man ser den oprindelige bygning og den udvidelse, der er sket indenfor de første 100 år af skolens levetid. Af en brandtaksation fra  1841 ses nemlig, at bygningen var udvidet fra den oprindelige længde på 9 fag til 12 fag. Desuden var bygningen forsynet med to skorstene, mod den oprindelige ene. Bygningen nedbrændte imidlertid i 1903 og da der tilsyneladende ikke findes fotos af bygningen, så kan vi ikke vise hvorledes den tog sig ud før branden.

Carl le Sage de Fontenay (1723-1799), der indtil 1784 fæstede og senere ejede Borsholmgaard 1784-89, var søofficer og admiral  - og tillagde sig stor berømmelse i datiden, da han var en fremragende søofficer, der bl.a. var chef for søkadetakademiet, idé-manden til batteriet Trekroner, forfatter til en signalbog samt chef for en mission til Tunis og Tripolis, der afsluttedes med traktater med de såkaldte Barbareskstater. Han havde egentlig bolig i Admiralitetsgaarden i København, men har muligvis anvendt Borsholmgaarden som sommerbolig eller blot som investering.
(Silhuet i Kgl. Biblioteks Portrætsamling).


Kortet viser selve landsbyen som den så ud, da landmåler E. Thorm i 1779 besøgte byen forud for den udskiftningsforretning, der fandt sted i 1783. Kortet viser de oprindelige gårdes beliggenhed. Bemærk bl.a. Borsholmgaardens placering tæt op af bygaden. Af de øvrige gårde er både Askerupgaard og Vestergaard helt nedlagte, Nørregaard og Svinggaard (Svingelgaard) flyttet fra de oprindelige pladser.

På det originale udskiftningskort fra 1779 er de enkelte gårdes arealer farvet med hver sin farve. Det bemærkes, at arealet kun omfatter den oprindelige bymark - overdrevet er ikke medtaget på dette kort. Det gule område tilhører Borsholmgaard,  rød Svinggaard, orange Vestergaard, lysblå Enggaard, lysrød Havegaard, grøn Askerupgaard, blå Højgaard og brun Nørregaard. De hvide arealer er husmandslodder, men de 9 lodder i udkanten af landsbyens jorder blev aldrig udnyttet og tilfaldt derfor atter den afgivende gård. Den store hvide lod længst mod vest  tilhørte skolelæreren.

Idyllisk foto af gadekæret i Borsholm med den tidligere smedje t.v. og Havegaard i baggrunden. Foto ca 1950.

2 comments

2017-08-10 11:30:26
Based based in case case of of of of does compare price of viagra work for young men is primarily.
2018-05-10 05:41:06
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

Back to content | Back to main menu