Borupgaard som enestegård - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Borupgaard som enestegård

De enkelte ejerlav > Borupgaard

Borupgaard gennem tiderne

af Kjeld Damgaard


Borupgaard i 1600-tallet

Som forarbejde til Christian den Femtes matrikel fra 1688 blev der i året 1681 foretaget en opmåling af samtlige jorder i det gamle Tikøb sogn - såvel som i andre dele af Danmark.

Landet så dengang helt anderledes ud. De fint afgrænsede marker og skove, som vi kender fra vore dages landskaber, er et produkt af de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet. Før den tid lå stort set ingen bebyggelse uden for landsbyerne. Og markerne lå spredte med skovklatter, krat, buskadser, moser, og damme flettet ind i hinanden.

Vejnettet var absolut også anderledes - det bestod fortrinsvis af sandede hjulspor, hulveje og ofte ufremkommelige jordveje.

Bebyggelse fandtes som nævnt kun i landsbyerne, hvor gårdene ofte lå tæt sammenbyggede omkring gadekæret eller en åben plads, kaldet ”forten”.

I bebyggelsen Borup, som nu i 1600-tallet var blevet til én gård, var der sandsynligvis også tale om en tæt samlet bebyggelse - tæt ved det oprindelige gadekær, som endnu findes i Borupgaards have.

Borups marker var i 1681 opdelt i to vange og et indelukke. De fleste landsbyer havde 3 vangsbrug, d.v.s. at markerne indgik i et skifte på 3 år, således at markerne blev dyrket med forskellige afgrøder i 2 år og derefter lå brak i et år.

Tegner-familien
I 1793 nævnes den daværende fæster til at være gårdmand Johannes Christophersen. Han nævnes også i fæ-steregisteret som brændevinsbrænder, hvilket erhverv han bestred som borger i Helsingør. Da han døde i 1811, overtog hans søstre ejendommen. Den ene af søstrene, Christiane, giftede sig kort efter med Isaach Wilhelm Tegner. Han var me-get velhavende og efterlod sig ved sin død i 1820 både ejendomme i og ved Snekkersten samt ejendomme i Helsingør. Desuden var der en formue i ”rede Sølv og Repræsentativer”. Han blev begravet på Helsingør Kirkegård, og efter den tids skik blev hans eftermæle skrevet på gravstenen:
”Klog Virksomhed og menneskevenlig Hjælpsomhed vare Hovedtrækkene i hans Karakter. Derfor gavnede han Borgersamfundet i mange Aar og virkede med Held for andre som for sig selv.  Men Herren tilskikkede ham svære Lidelser og beredte ham til Overgangen til en højere og herligere Virksomhed i Evigheden.”

1819
Der eksisterer desværre ingen billeder af Borupgaard før 1840’erne. Vi kender kun ejendommen fra de få kort, der er tegnet og så fra brandforsikringsarkivalierne.

Den 13. august 1819 var der således besøg på Borupgaard af hhv. branddirektør Hass samt brandtaxationsmændene, tømrermester Malling og murermester Jens Hansen - begge af Hillerød. De havde til opgave at vurdere eller taksere de bygninger, som Borupgaard da bestod af - m.h.p. at fastsætte en ajourført assurancesum i tilfælde af ildsvåde. Gården havde tidligere - i Johannes Christophersens tid - været assureret for 10.160 rigsdaler sølv.

Borupgaard i P. W. Tegners tid
Borupgaard, som P. W. Tegner overtog efter stedmoderens død i 1829, drev han selv, men da hans lærer- og forfattervirksomhed lagde beslag på al hans tid, solgte han gården i 1844. I perioden 1830-38 havde han tillige ejet den mindre gård Hjortespring, der lå lidt nord for Flynderupgaard. Tegner afhændede dog ikke lystejendommen Paulinelyst, der lå nede på hjørnet af Strandvejen og vejen op til Borupgaard (den nuværende Stationsvej).

I årene omkring 1830 lod Tegner opføre en ny hovedbygning til Borupgaard. Det blev et herskabeligt stuehus - nemlig den bygning, der endnu i dag udgør hovedbygningen på Borupgaard, og som nu kaldes ”Hagemanns Hus”.

Constantin Brun
En senere ejer var Constantin Brun. Brun var herregårdsskytte og blev delingsfører 1848-49, bl.a. under Treårskrigen. Han blev Dannebrogsmand 1848. 1859-70 var han medlem af Tikøb Sogneråd - heraf formand i det første år. I årene 1865-71 var han medlem af Frederiksborg Amtsråd og 1866-68 for-mand for  Fre-deriksborg Amts Landboforening. Ved det andet folketingsvalg 12. oktober 1866 stillede Brun op som kandidat i Frederiksborgkredsen, idet den tidligere repræsentant for kredsen, kaptajn Johan Grundtvig trak sig tilbage. En modkandidat, lærer C.F. Bendixen fra Ordrup, fik færre stemmer end Brun, der vandt valget. I Rigsdagen rettede Brun kraftige angreb på fattiglovgivningen, som han betragtede som uretfærdig, og på Hærloven, som han stemte imod. En anden af hans mærke-sager var, at sogne skulle have større selvstændighed i forhold til præst og amtsråd. Han var 1868-69 medlem af udvalget om Det Kongelige Teater, men forlod så tinget, da han ikke lod sig genopstille 22. september 1869. Han var nærmest konservativ, men havde mange selvstændige meninger.

Senere ejere
I perioden 1870-72 ejedes Borupgaard af Ernst Carl Scheibel. Han solgte til Preben baron Wedell-Wedellsborg. Preben baron Wedell-Wedellsborg ejede derpå Borupgaard i perioden frem til 1889, hvor han efter familietraditionen ikke længere orkede at drive den store gård. I stedet flyttede han ned på sin anden - og betydelig mindre - ejendom "Dalsborg" ved Skotterup. Severin Segelcke var søn af en skudehandler i Lønstrup og han overtog Borupgaard i 1890. Han havde tidligere forpagtet Sejlstrupgaard ved Hjørring og var gift med Elisabeth (kaldet Elise) Cathrine Valborg Hansen, Han var den første, der for alvor begyndte at sælge ud af ejendommens tilliggender.

G. A. Hagemann
I 1899 købte G. A. Hagemann Borupgaard. Hermed indledtes en ny æra for gården, idet Hagemann kastede en stor del energi i at modernisere gårdens drift og bygninger. Gustav Adolf Hagemann f. 1842 på Rodstenseje ved Aarhus som søn af godsejer Otto Waldemar Hagemann og hustru Sofie Maria f. Poulsen. Han blev i 1873 gift med Mathilde Bruun (f. 1846 i Assens), datter af vicekonsul og købmand i Assens, Bertel Bruun og hustru Sophie Frederikke Brasch.

G.A. Hagemann blev cand.polyt i 1865 og ansat i Kryolithsodafabrikken Øresund, som han blev medejer af i 1869. Til denne virksomhed var han knyttet til sin død i 1916. Hagemann byggede i 1870-72 sukkerfabrikken i Odense, anlagde Fællessukkerkogerierne på Skt. Croix i Dansk Vestindien i 1878. Desuden anlagde han sukkerfabrikkerne i Nakskov, Stege og Assens. Han var medlem af Borgerrepræsentantskabet i København 1882-1902 uden at være tilknyttet noget bestemt parti. Han var i perioden 1902-12 direktør for Polyteknisk Læreanstalt og ejede fra 1899 Borupgaard ved Snekkersten. Fra 1911 desuden Bergsjøholm ved Ysted i Skaane og desuden 4 sukkerplantager på Skt. Croix i Dansk Vestindien. Derudover var han medlem af en lang række bestyrelser bl.a. Burmeister & Wain, Finsens Lysinstitut, Vejlefjord Sanatorium, Faxe Kalkbrud, Fængselshjælpen i København og Privatbankens Bankråd. Og endelig kan nævnes, at han var stifter af G. A. Hagemanns Kollegium i 1907.

Mathilde Bruun og børnene
Mathilde Bruun f. 1846 i Assens, som datter af købmand og vicekonsul Bertel Bruun og hustru Margrethe Sophie Frederikke Brasch. Mathilde Bruun oprettede den 25. april 1927 et familielegat på 100.000 kr. Legatet har til formål, at støtte familiemedlemmer – d.v.s. efterkommere efter købmand Bertel Bruun i Assens. Mathilde Hagemann og hendes mand Gustav Adolf Hagemann fik i alt 5 børn, hvoraf de to ældste døde som små. Den tredjefødte, Gunnar Aage Hagemann (f. 1877) arvede ved faderens død i 1916 Bergsjøholm i Skaane og Søbækgaard i Mørdrup, købte i 1930 tillige Ruuthsbo Gods også ved Ysted. Han blev i 1904 gift med Erna Marie Langballe (efter hvem en vej ved Søbækgaard er opkaldt "Erna Hagemanns Vej). Den fjerdefødte var Antonie Sophie Hagemann, der blev gift med K.A.Hasselbalch, og den sidstfødte var Paul Olaf Hagemann, der blev cand.polit. og senere bankier. Vinteren blev tilbragt i Bredgade i København, hvor familien Hagemann havde en stor herskabslejlighed på adressen Bredgade 51. Her boede familien fra oktober til tidlig forår.

Antonie Hasselbalch
Som datter af G. A. Hagemann og Mathilde Bruun arvede hun og hendes mand Karl Albert Hasselbalch Borupgaard. Sammen med sin mand kastede hun sig over velgørenhed, og forærede bl.a. meget betydelige til Finsen-instituttet. Det skete efter at deres søn, Anders, døde som kun 14-årig af leukæmi. Senere forærede hun betydelige beløb til etablering af bl.a. Antoniehus Fødeklinik i Helsingør - netop opkaldt efter hende selv. I den ældste udstykning fra Borupgaard - arealet mellem Strandvejen og jernbanen etableredes kort efter århundredeskiftet flere nye veje. To af vejene opkaldtes efter hendes forældre - men en vej bærer stadig hendes navn: Antonievej.
Antonie Hasselbalch havde et betydeligt kunstnerisk talent - bl.a. modellerede hun flere relieffer, buster og figurer.

K. A. Hasselbalch
Karl Albert Hasselbalch var født i 1874 på Aastrup ved Hjørring som søn af proprietær Hans Peter Jansen Hasselbalch  og hustru Hedvig f. Spärck.

Han tog studentereksamen fra Sorø Akademi i 1891, tog embedseksamen i medicin i 1898, dr.med. 1899, og i 1904 forstander ved Finsens Lysinstitut efter Finsens død. I 1917-18 tog han eksamen som landbrugskandidat, opgav stillingen ved Finsen-instituttet og flyttede permanent til Borupgaard, som hans hustru, Antonie f. Hagemann havde arvet ved hendes faders død i 1916.

I 1921 erhvervede Hasselbalch tillige Grønnesøgaard ved Frederiksværk og i 1929 en stor hedeejendom "Heimdal" ved Hoven i Jylland.

Iver Hasselbalch
var søn af K.A. Hasselbalch. Han drev Borupgaard i en længere årrække, både før og efter faderens død. I 1965 solgte han imidlertid gårdens jorder til Tikøb Kommune, som planlagde at lade al gårdens areal bebygge primært med boliger. Imidlertid fortsatte landbruget i endnu en længere årrække efter 1964, da byggeriet kun langsomt blev igangsat. Først i 1966 vedtoges en såkaldt dispositionsplan og i 1968 solgtes de første arealer syd for den nuværende Klostermosevej og vi skal helt frem til 1973-74 førend der for alvor blev bygget på de gamle landbrugsarealer. I 1985 besluttedes det at stoppe landbrugsdriften og i 1987 afhændede Hasselbalch også selve gårdens bygninger, som i den mellemliggende periode bl.a. havde været udlejet til firmaet "Løgstrup A/S".

Hotel
I sommeren 1987 blev alle gårdens avlsbygninger revet ned af den nye ejer, hotelkoncernen Scanticon. I det følgende år opførtes i stedet et hotel med 158 dobbeltværelser - fra 1989 og i de første år drevet af Scanticon-kæden - senere af Comwell-kæden. Af de oprindelige bygninger bevaredes kun to, nemlig hovedbygningen (nu kaldet Hagemanns Palæ) fra 1830 og den gamle lade (nu kaldet Hasselbalchs Hus) fra 1844. Begge bygninger indgår i hotellets drift.Denne tegning er udført af industrihistorikeren Ole Jørgen Rawert i juni 1849 og viser Borupgaards hovedbygning og de bag-vedliggende avlsbygninger - set fra syd. Rawerts tegninger er som oftest rimeligt nøjagtige, og i dette tilfælde kan man jo sammenligne med maleriet på skydeskiven fra 1847 - og konstatere, at det er ganske troværdigt.


Borupgaards hovedbygning blev opført i 1830 af daværende ejer, P. W. Tegner. Foto 1906.

Gustav Adolf Hagemann købte Borupgaard i 1899 og ejede den frem til sin død i 1916.

Luftfoto af Borupgaard ca 1938. I store træk var dette gårdens udseende i perioden fra 1916 til 1948.


Antonie Hasselbalch f. Hagemann var datter af Mathilde Bruun og G. A. Hagemann og arvede derfor Borupgaard, som hun drev sammen med ægtemanden Karl Albert Hasselbalch.

Året er 1928 eller 1929 og man ser gårdens folkehold stillet op til fotografering foran den fløj, hvor bl.a. karlekamrene lå.
Det har kun med sikkerhed været muligt at identificere de to midterste herrer i bageste række. T.v. med hvid skjorte og slips er det Helge Tovborg-Jensen og til højre med kasket er det Søren Urup.

Borupgaards ejere gennem tiden
 -1178-         Esrum Kloster

   -1290         Ingerd, hr. Barvids enke
1290-1536? Esrum Kloster

-1549-1563  Peder Hansen
1563-1568   Kirstine, Peder Hansens enke
1568-1576   Rasmus van Aabenraa
1576-1582   kgl. bygmester Hans Paaske
1582-1598   toldskriver Frederik Leyel

  -1771-        skovfoged Thomas Pedersen
  -1787-        avlsmand Jens Poulsen
-1793-1812  brændevinsbrænder Johannes Christophersen (fæster indtil 1803, derefter       ejer)
1812-1813   søstrene Christophersen (søstre til Johannes C.)
1813-1820   købmand og kgl. Agent Isaach W. Tegner (g.m. den ene søster)
1820-1829   Christiane Tegner, f. Christophersen (enke efter I.W.Tegner)
1829-1844   Peter Wilhelm Tegner (søn af I.W.Tegner)
1844-1847   Rasmus Hartvig Rasmussen
1847-1854   Erasmus Sigismund Resch
1854-1856   Bertel Johannes Bertelsen
1856-1870   Constantin Brun
1870-1872   Ernst Carl Scheibel
1872-1890   Preben baron Wedell-Wedellsborg
1890-1899   Severin Segelcke
1899-1916   cand. polyt., direktør Gustav Adolf Hagemann
1916-1954   dr.med. & phil. Karl Albert Hasselbalch (svigersøn)
1954-1985   Iver Hagemann Hasselbalch (søn) (jorderne solgt i 1965)
1985-1987   Monberg og Thorsen A/S
1987-2005   K/S DMK-Borupgaard
2005-            K/S Snekkersten Hotel & Spa
2 comments

2016-09-29 12:43:32
Nothing found for cheap viagra fast delivery Hrvatska --> .
2018-05-10 05:48:18
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

Back to content | Back to main menu