Julianelund - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Julianelund

De enkelte ejerlav > Kronborg Teglværk

På dette matrikelkort fra 1983 er indtegnet de oprindelige opdelinger af det område, der i dag kaldes Julianelund. Det nuværende haveforeningsområde er markeret med grønne streger.  De oprindelige matrikler 6 og 7, der hørte til Rørtang, er markeret med gule streger. Desuden er med gult markeret hvor de oprindelige bygninger "Landlyst" (mod øst) og husmandsstedet "Halvvejs" lå. Med røde streger er angivet det område, der oprindeligt var Kronborg Teglværks Tørvemose - kaldet "Ellenholm Mose" og senere "Fanø Mose". De mange søer, der endnu i dag præger området, er således opstået som følge af tørvegravning. Det var et privilegium Teglværket fik så tidligt som i 1633.

Julianelund

af Kjeld Damgaard

Hele området mellem Helsingør Købstad (d.v.s. den gamle del af byen) og de nærmeste landsbyer i Tikøb (d.v.s. Rørtang, Gurre, Horserød og Skibstrup) lå i århundreder hen som et stort overdrevs- og skovområde, som bønderne anvendte til bl.a. kvægets græsning og svinenes føde. Først i slutningen af 1700-tallet skete der for alvor noget i området: Det blev opdelt i områder, som hver især blev tildelt en landsby som overdrevsområde.

Kronborg Teglværks Mose
Det område af det gamle overdrev, der i dag kaldes for Haveforeningen Julianelund har i virkeligheden to forskellige historier. Den korte forklaring er, at området dels har været en del af et areal, som tilhørte Kronborg Teglværk, dels et areal, der hørte under Rørtang Overdrev. Men ved en flytning af matrikelgrænsen, er hele området blevet en del af ejerlavet Kronborg Teglværk.
Og hvorfor så Kronborg Teglværk? Historien går tilbage til 1621, da Christian IV gav et privilegium på teglværksdrift til Anders Vintapper. Vi ved ikke meget om denne Anders, men han må jo have gjort sig fortjent til dette privilegium, for ikke blot får han arealet forærende, han skal heller ikke betale skat af det. Kronborg Teglværk lå helt nede ved Strandvejen midt mellem Snekkersten og Helsingør.
Anders Vintapper døde i 1631, og hans efterkommere solgte derpå teglværket til toldskriver Willum Mortensen. Han fik i 1633 privilegium på et areal "oppe i Skoven", hvor han fik tilladelse til at grave tørv. Tørv var vigtige i forbindelse med teglfabrikation. Der skulle jo bruges meget varme til brændingen. Og det areal Willum Mortensen fik, var et areal, som blev kaldt Ellenmose. Arealet var som man ser på det gamle kort fra 1810 - og altså mindre end det nuværende ejerlav af samme navn - se kortet ovenfor fra 1983.
Her gravede teglværket tørv frem til 1880, da selve teglværket nedbrændte - for aldrig senere at blive genopført. I Ellenmose eller Kronborg Teglværks Mose var der allerede tidligt blevet bygget et lille landarbejderhus, kaldet  Ellenmosehuset. Det eksisterer endnu - dog nu stærkt om- og tilbygget - og nu under navnet Teglgaarden (Ørnholmvej 17).

To husmandssteder
Et areal lige øst for Ellenmose hørte til Rørtang Overdrev og var delt i to næsten lige store parceller. De to parceller rummede to husmandssteder - oprettet i forbindelse med udskiftningen af Rørtangs jorder i 1790.
I forbindelse med jordreformerne i slutningen af 1700-tallet bestemtes det, at der for hver gård i en landsby, skulle udlægges et husmandssted. Sådanne husmandssteder udlagdes som oftest på overdrevene og ofte også på den ringeste jord. Det var således to lodder fra hhv. Hasselgaard og Sandholmgaard, der blev udlagt som husmandssted helt ude i det længst væk beliggende hjørne af overdrevet - helt op til den nuværende Gurrevej og med Teglstrup Hegn som genbo.
De to ejendomme fik matrikelnumrene 6 og 7 af Rørtang, men blev begge kaldt for "Halvvejs" - en ordning, der sikkert har været forvirrende, hvorfor de også kaldtes "Clausenborg" og "Landlyst". Det østre husmandssted ejedes af Morten Pedersen og blev i 1805 købt af pastor Sandal fra Helsingør. Hans fulde navn var Henrik Paulin Sandal (1751-1833) og han var sognepræst ved Sct. Marie Kirke i Helsingør fra 1789 til 1813. Han var gift med Sophie Laurine Stålfest (1754-1827). Da Sandal i 1813 fik nyt embede i Udby, måtte han sælge ejendommen på Rørtang Overdrev. Det skete ved en offentlig auktion den 14. august 1813. Men inden købet af denne ejendom havde han også overtaget naboejendommen. Det var sket i 1801, hvor han af købmand og sukkerraffinadør i Helsingør, Claus Plum, havde overtaget det vestre husmandssted. Det var med andre ord begge ejendomme, som gik auktion i 1813.

Landlyst
Af auktionsskødet fremgår det bl.a. at ejendommen skulle overtages straks ved hammerslaget. Med i købet var de folk, der boede i Peder Mortensens gamle hus samt et gammelt ægtepar, der også boede på ejendommen. Disse skulle have lov at blive boende til påskeflyttedag det følgende år. Desuden medfulgte en engelsk plov, en dansk plov, tre arbejdsvogne. to slæder, en jernharve, en træharve, en tromle, tre heste og to køer. Højeste bud lagdes af købmand i Helsingør, William Clarck, der herefter ejede ejendommen til 1819, hvor købmand Christian Frederik Eckart købte stedet. Købmand Eckart, der var født i Sverige, solgte meget forskelligt fra sin forretning i Helsingør, både tapeter, kakkelovne, gryder og pander. Han havde flere borgerlige ombud i Helsingør, bl.a. tingmand fra 1807. Han havde borgerskab i Helsingør fra 1806 til 1837.

Landlysts udseende i 1819
Den 12. juni 1819 sidst på dagen kom tre mænd til Landlyst. Det var tømrermester Malling og murer Jens Hansen begge fra Hillerød og så var det branddirektør Hass fra det almindelige brandforsikringsselskab. De to førstnævnte var taksationsmænd - d.v.s. folk, der var vant til at vurdere en bygning og dens værdi.
Deres opgave var at taksere Landlysts bygninger, så de i ildsvådetilfælde, kunne blive erstattet til en rigtig pris. Mændene gik hurtigt til opgaven - de havde allerede tidligere samme dag vurderet en ejendom i Fredensborg, hele Borupgaard samt to ejendomme i Snekkersten, men dette var dagens sidste opgave.

Ejendommen havde ikke været vurderet siden 1803, og i mellemtiden var der sket en del forandringer og forbedringer. Stuehuset, der lå mod syd, var 18 fag langt og 12 alen dybt - d.v.s. 28 x 7,5 meter (= 210 m2) og altså et ret anseeligt hus. Husets midterste del var bygget af grundmur, medens fire fag i hver ende var af bindingsværk. Huset var dækket med et tegltag med en gennemgående kvist. Huset rummede 6 værelser, 2 køkkener, 3 skorstene, 1 spisekammer samt en trappe til kvisten. Desuden var der kælder under hele bygningen.

Men derudover var der flere udlænger. Mod øst lå en ladebygning sammenbyggget med en vognremise, mod nord lå en bygning indrettet dels til lade, dels til en mindre bolig, mod vest en staldbygning med en port og sammenbygget med dette et fårehus.

Udover selve Landlyst hørte det oprindelige husmandssted "Halvvejs" også til ejendommen. Det lå helt op til Gurrevejen tæt på skellet til Helsingørs Overdrev og bestod alene af en 9 fag lang og 8 alen dyb bygning (15x5 m) - indrettet med 2 stuer, 2 kamre og et køkken med skorsten.

Statskassen opkøber
De to ejendomme blev senere suppleret med et stykke af Kronborg Teglgaards Mose (Ellenholm Mose) og den samlede jordtilliggende var derfor på omtrent 20 tdr. ld. De tre arealer fortsætter som en samlet ejendom i de følgende år indtil 1853, hvor Hans Kragholm sælger den samlede ejendom til Statskassen. Stedet bliver herefter skovriderbolig, idet skovrider Heinrich  von Krogh residerede i ejendommen Landlyst i perioden 1853-1889. Af det østre husmandssted (stadig kaldet "Halvvejs") eksisterede beboelseshuset stadig. Det var udlejet til andre beboere. Engang i anden halvdel af 1800-tallet blev dette hus dog nedrevet.

Selve den trelængede ejendom Landlyst stod frem til 1889, da også den blev nedrevet. Det var på foranledning af Statsskovvæsenet, der lod opføre en ny og mere moderne ejendom lige overfor "Landlyst" på nordsiden af Gurrevejen. Kroghs efterfølger som skovrider, Sophus Thalbitzer, fik således bolig i det nye "Landlyst". Arealerne syd for Gurrevejen forblev dog i Statsskovens eje frem til 1913, da ejeren af Kronborg Teglværk, Carl Johan Fahnøe, købte hele ejendommen.

Fanøs Mose og frugtplantagen
En følge af Carl Johan Fahnøes ejerskab af Ellenholm Mose i den lange periode fra 1879 til hans død i 1928 var, at den i folkemunde skiftede navn til Fanø Mose. Navnet optræder endda på et kort fra 1948.
Efter Fahnøes død overtoges de gamle Landlyst-arealer af grosserer Hans Chr. Allenbæk (1880-1942), som lod opføre nogle avls- og driftsbygninger på samme sted, som det gamle Landlyst lå.
Enkefru Gudrun Allenbæk solgte i 1943 matriklerne til "A/S Landlyst Frugtplantage", der bestyredes af gartner Peter O. Suhr. Ejendommen fik senere navnet "A/S Julianelund Frugtplantage", hvilket navn Suhr lod indregistrere.

Julianelund Kolonihaveområde
Allerede tidligt førtes de første forhandlinger om lade området overgå til andet formål, nemlig en kolonihaveudstykning. Landinspektør Steenbrandt udarbejdede således i september 1962 en udstykningsplan for området. I oktober 1963 godkendte Tikøb Kommune en bygningsvedtægt for området. Den indebar bl.a. at området ikke kunne bebygges med andet end kolonihavehuse, der ikke måtte anvendes til overnatning. Der blev udstykket i alt 55 parceller og desuden udlagdes et fællesareal på samme størrelse som parcellerne tilsammen. I 1966 ophævedes landbrugspligten på området og den 25. august 1967 stiftedes "Julianelund Grundejerforening", som alle grundejere er pligtige til at være medlem af.

For områdets fællesarealer blev det i øvrigt bestemt, at de er offentligt tilgængelige. I 1969 blev det besluttet af Tikøb Sogneråd, at de oprindelige husstørrelser på 10 kvm, måtte forøges til i alt 18 kvm. I 1988 blev det tilladt, at selve kolonihavehuset kunne udvides til 24 kvm. Desuden måtte der bebygges 10 kvm med et udhus, 12 kvm med terrasseoverdækning og 4 kvm med enten lege eller drivhus - altså i alt maximalt 50 kvm.

Nyere tid
Arealet er en del af den såkaldte Transportkorridor og derfor har det fra starten været klart, at arealet ikke kunne bebygges med permanent byggeri. Helsingør Kommune har imidlertid ikke gjort indsigelser overfor flere grundejere, som har bygget yderligere ud og tilmed benyttet husene som helårshuse. Egentlig var der fra byrådets side stemning for at give en dispensation og tillade husene, men den seneste udvikling betyder antagelig, at ejerne får et påbud om nedrivning af ulovlige bygninger. Det påvirker stort set alle grundejere - og mødes naturligvis med stor modstand blandt beboerne.
Matrikelkort fra 1810, som viser den oprindelige udstrækning af Ellenholm Mose - også kaldet Kronborg Teglværks Mose eller Fanø Mose.

Kortet viser hvorledes området så ud i 1857, hvor "Landlyst" var taget i brug af Statsskovvæsenet til skovriderbolig. Endnu lå også det lille hus "Halvvejs" længst op mod skellet til Helsingør. Også Ellenholmshuset ses på kortet - en vinkelbygning lige vest for nuværende Ørnholmvej. Huset er senere blevet kaldt Teglgaard, hvilket er lidt af en tilsnigelse. Kronborg Teglgaard lå jo som bekendt ved Strandvejen nord for Snekkersten.

Artikel i Helsingør Dagblad den 4. juni 1964. Bemærk, at sognerådsformand udtaler, at der kun er tale om kolonihavegrunde

4 comments

2017-01-17 10:46:50
Then with his right cheap cialis pills for as a scholar immortal Emmanuel on that.
2017-01-17 12:43:09
Flibanserin like cheap viagra for men increases sex drive.
ninest123 ninest123
2018-01-26 05:44:40
mt0127
coach outlet store
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
north face outlet
canada goose uk
hermes handbags
burberry outlet canada
cheap ray ban sunglasses
adidas yeezy
north face jackets
canada goose
nike store
air max 97
red bottom shoes
uggs outlet
hermes birkin
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
pandora charms
discount oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
birkenstock sandals
cheap uggs
ralph lauren outlet
tory burch outlet
yeezy boost
longchamp handbags
ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
north face outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses sale
timberland outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose uk
mbt shoes
ugg boots
canada goose coats
louis vuitton outlet
harden vol 1
coach outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
adidas
louis vuitton outlet
canada goose sale
north face jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
fred perry
michael kors outlet
michael kors outlet
north face jackets
ugg boots
hermes handbags
timberland boots
adidas shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors outlet online
ferragamo shoes
nike outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
coach outlet store
coach outlet
kate spade
adidas yeezy
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
supreme clothing
nike air max
longchamp handbags
adidas nmd
cheap nfl jerseys
cheap uggs
supreme clothing
ralph lauren uk
coach factory outlet
moncler jackets
mulberry outlet
moncler jackets
canadian goose
ugg australia
nike shoes
louboutin shoes
ugg boots for women
canada goose uk
uggs
ugg boots
yeezy boost 350
red bottoms
moncler
coach outlet
coach outlet online
jordan shoes
nike shoes
adidas superstar
pandora charms
mulberry uk
north face jackets
birkenstocks
adidas shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
fred perry polo
ugg boots on sale
louboutin shoes
canada goose jackets uk
ugg boots on sale
ugg outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
nike air max
ugg boots canada
coach outlet
kate spade handbag
michael kors outlet
gucci handbags
tory burch outlet store
canada goose uk
canada goose jackets
doudoune moncler
pandora charms sale clearance
pandora charms
moncler
ralph lauren uk
nike outlet
nike outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
air jordan shoes
burberry outlet store
ugg outlet store
coach factory outlet
nmd shoes
kate spade handbags
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora charms uk
ugg outlet
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
kate spade bags
oakley sunglasses
louis vuitton
cat boots
louis vuitton outlet store
ray ban sunglasses
air max 97
air max 2018
michael kors outlet
pandora jewelry
uggs outlet
coach outlet store online
air jordan shoes
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet
burberry outlet
hermes outlet
supreme new york
burberry sale
canada goose sale
longchamp uk
canada goose jackets
adidas yeezy
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
fitflops sale
adidas campus
adidas nmd
ugg boots
kate spade
coach outlet
pandora charms
polo outlet
adidas yeezy boost
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
mbt
pandora store
ray ban sunglasses
north face outlet
adidas nmd
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
valentino shoes
pandora jewelry
ralph lauren
ugg outlet
uggs canada
oakley sunglasses
canada goose jackets
air max 2018
coach outlet
ralph lauren outlet
gucci outlet
adidas shoes
coach outlet store
nike outlet
burberry outlet
ralph lauren outlet
uggs
adidas shoes
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors uk
moncler jackets
coach canada
ugg boots
canada goose
jordans
jordan retro 11
ralph lauren outlet
adidas shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
coach factorty outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
hermens bags
pandora
coach outlet
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
pandora charms
cheap jordans
pandora jewelry
polo outlet
air jordans
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
pandora jewelry
uggs outlet
christian louboutin outlet
uggs
pandora charms
ugg outlet
ugg boots
michael kors handbags
columbia sportswear
jordan shoes
cheap jordans
pandora outlet
supreme clothing
adidas outlet
nike zoom
adidas outlet
moncler jackets outlet
kate spade outlet store
fitflops sale clearance
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors factory outlet
coach factory outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
fitflops
adidas yeezy boost
coach outlet store online clearances
pandora charms sale
coach outlet
coach outlet online
red bottoms shoes
ugg boots
burberry outlet
fitflops
polo ralph lauren outlet online
burberry
cheap jordans for sale
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans free shipping
moncler jackets
cheap jordans
moncler uk
pandora outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
coach factory outlet
ralph lauren sale clearance
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose uk
pandora charms
ralph lauren
valentino shoes outlet
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
adidas yeezy
coach factory outlet
ralph lauren uk
uggs clearance
michael kors outlet clearance
ugg shoes
yeezy boost
canada goose outlet
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots
nmd adidas
canada goose
polo ralph lauren outlet online
pandora charms
longchamp outlet online
the north face
ugg outlet
salvatore ferragamo shoes
philipp plein outlet
canada goose sale
hermes bags
cheap ugg boots
kate spade outlet
coach outlet
cheap ray bans
nike outlet online
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
mulberry handbags
air jordans
ugg boots
moncler outlet
ugg ustralia
ugg outlet
air max 2017
nike shoes
coach factorty outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
moncler outlet
pandora jewelry
michael kors
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
moncler outlet
fitflops
hermes handbags
coach outlet store
adidas superstar
canada goose
timberland boots outlet
michael kors factory outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
kate spade outlet
oakley sunglasses
salvatore ferragamo
cheap jordans
timberland boots
michael kors handbags
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora jewelry outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach factory outlet
ugg shoes
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs canada
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
nmd adidas
michael kors outlet
coach outlet
jordan retro
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
yeezy boost
ultra boost
adidas outlet
michael kors outlet store
mulberry bags
nike outlet store
canada goose
kate spade outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
nike shoes for men
coach outlet
moncler outlet
moncler coats
kate spade outlet
canada goose
ugg outlet
coach outlet
north face outlet online
michael kors canada
pandora outlet
ugg outlet
coach factory outlet
cheap uggs
coach outlet
michael kors canada
canada goose outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
moncler jackets
canada goose outlet
yeezy boost
mt0127
2018-05-10 05:24:20
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

Back to content | Back to main menu