Tikøb Kommune
Administrations-historie
Sogneforstanderskab
Sogneraad

De 27 formænd for Tikøb Sogneforstanderskab og Tikøb Sogneraad.

Af Kjeld Damgaard

Den 30. december 1841 samledes Tikøb Sogneforstanderskab for første gang. Det skete på Marianelund Kro og forsamlingen bestod af følgende personer:

Provst Olrik (udpeget, ikke valgt)
Rasmussen til Louisenlyst
Lassen til Sindshvile
Gaardmand Svend Nielsen
Dyrlæge Knudsen
Kall til Borsholmgaard
Gaardmand Jens Pedersen
Gaardmand Christian Hammer
Forpagter Krabbe
Forstraad Bjørnsen

Den daværende ordning indebar, at formanden kun valgtes for ét år ad gangen - fra 1. januar til 31. december. Afstemningen om rådets første formand foregik skriftligt og valgt blev cand. theol. Jens Nimb Lassen, der var ejer af Sindshvile.

På samme møde vedtog man fremover at afholde møde på Marianelund den første tirsdag i hver måned kl. 9 om formiddagen. Desuden blev det på forslag fra provst Olrik vedtaget, at der skulle ansøges om tilladelse til yderligere at vælge 9 sogneforstandere, idet man fandt at sognets størrelse var sådant, at man ville være alt for få til at klare de mange sager og forretninger, som rådet skulle tage sig af fremover.

Denne sag behandledes på de efterfølgende møder, og allerede den 12. juli 1842 forelå en skrivelse fra Danske Kancelli, der godkendte, at der blev valgt yderligere 5 medlemmer af sogneforstanderskabet. Disse fem var:

H. A. Nielsen
Niels Olsen
Hj. Jørgensen
Johannes Jensen
Niels Petersen

FORMÆND FOR SOGNEFORSTANDERSKABET (1842-1867):

01.01.1842-31.12.1845   cand. theol. Jens Nimb Lassen, Sindshvile, Nyrup
01.01.1846-21.09.1847   proprietær Martin Ludvig Kall, Borsholmgaard, Borsholm
21.09.1847-31.12.1848   overauditør Carl Vilhelm Uldall
01.01.1849-09.04.1850   cand. theol. Jens Nimb Lassen, Sindshvile, Nyrup
09.04.1850-31.12.1850   overauditør Carl Vilhelm Uldall
01.01.1851-31.12.1851   kammerraad  Jørgen Rasmussen, Louiselyst, Ørsholt
01.01.1852-15.02.1853   overauditør Carl Vilhelm Uldall
15.02.1853-31.12.1853   kammerraad Jørgen Rasmussen, Louiselyst, Ørsholt
01.01.1854-31.12.1855   proprietær Carl Schiern, Kronborg Teglgaard
01.01.1856-01.04.1856   pastor Hansen, Tikøb
01.04.1856-07.08.1856   kontrollør Knutzen
07.08.1856-24.10.1856   kammerraad Jørgen Rasmussen, Louiselyst, Ørsholt
24.10.1856-31.12.1858   Gaardmand Lars Petersen, Tikøb
01.01.1859-31.12.1859   proprietær Constantin Bruun, Borupgaard
01.01.1860-31.12.1861   krigsraad Jacob Bjørnsen, Gurrehus
01.01.1862-01.11.1863   proprietær Clausen
01.11.1863-31.12.1864   proprietær Knutzen
01.01.1865-31.12.1867   proprietær, landinspektør T. V. Bonnesen, Nyrupgaard, Nyrup