Udflytningen af Hornebys gårde - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Udflytningen af Hornebys gårde

De enkelte ejerlav > Horneby

Udflytningen af Hornebys gårde

af Kjeld Damgaard

Efter at taksationskommissionen havde bestemt, at to af Horneby landsbys 9 gårde skulle flytte ud af landsbyen - til fælleden vest for landsbyen - mødtes kommissionen atter 1½ måned senere, nemlig den 30. oktober 1787. Nu skulle det besluttes hvilke af gårdene der skulle udflytte.

Inden mødet havde bønderne haft tid til at se på sagen med friske øjne, men de erklærede alle, at de fortsat var tilfredse med udskiftningen - og som der står i forretningens referat: "...de vidste ej noget til forbedring at erindre, men med samme vare fornøyede".

De to udflyttergårde
Egentlig var det så meningen, at man skulle have trukket lod om hvem der skulle udflytte. Inden da havde alle gårdmændene vedtaget, at de to udflyttede gårde skulle have ret til al den rørskæring, der kunne ske i den forestående vinter. Den skulle de to udflyttergårde have gratis. Men inden det kom til lodtrækning meddelte Søren Andreasen på gård nr. 9, at han gerne ville udflytte - helt frivilligt. Dette blev straks bevilget.

Dernæst så kommissionen på hvem der ellers kunne komme på tale. Og her tog man hensyn til gårdenes tilstand, jordernes beliggenhed i forhold til gården samt bondens alder og helbred. På den baggrund blev det besluttet, at der skulle trækkes lod mellem Peder Larsen på gård nr. 7 og Niels Olsen på gård nr. 8. Men endnu gang blev der ikke brug for en lodtrækning. Niels Olsen meddelte nemlig straks, at i så fald ville han gerne udflytte sin gård - mod at han fik lov at beholde sin gamle gårdsplads og frugthave i byen. Da denne egentlig skulle tilfalde en anden, måtte Niels Olsen til gengæld afgive sin anpart i rørhaven. Da landsinpektøren kunne konstatere, at ingen herved mistede noget, blev det besluttet at Niels Olsens gård skulle udflytte og at Peder Larsen kunne blive liggende.

Lodtrækning om placeringen
Nu blev der imidlertid alligevel brug for en lodtrækning. De to udflyttergårdmænd skulle nemlig nu tildeles en af de to lodder på Fælleden. Ved denne lodtrækning tilfaldt den lod, der kaldtes Hørhaven til Niels Olsen, medens Søren Andreasen fik den lod, der kaldtes Nyvangslodden. Endvidere blev det præciseret hvilke lodder de øvrige 7 gårdmænd fik samt hvilken hjælp den enkelte ville få til hegn samt grundforbedringer - d.v.s. grøftegravning, stød- eller skovrydning, stenrydning, kistesætning, vejanlæg m.v.

Alt i alt blev der ydet en godtgørelse til Horneby landsby på 923 rigsdaler og 16 skilling. En arbejdsmand tjente dengang typisk omkring 75 rigsdaler om året - og en levende okse kunne fås for ca. 22 rigsdaler, så det var et betydeligt beløb.

Pandebo Bøge Overdrev
Men dermed var man jo ikke færdige med at fordele jorderne. Overdrevet - der hvor man sendte kvæget og fårene på græs hver sommer - skulle også fordeles mellem gårdmændene.

Imidlertid var der allerede i juni 1791 blevet foretaget en udskiftning af det overdrev, der kaldtes "Pandebo Bøge". Dette overdrevsområde omfattede et meget stort område mellem Horneby, Villingebæk, Kassegaard, Hintsehovgaard og Dronningmøllen. Dette overdrev bestod for en meget stor dels vedkommende af meget dårlig jord eller flyvesand. Hele området mellem Hornbæk fiskerleje og Villingebæk Huse blev således vurderet til ikke at være noget værd overhovedet!

Da kommissionen atter mødtes den 27. juni 1791 blev hele dette areal da også holdt udenfor fordelingen af overdrevets arealer. Også et mindre areal nord for Søhuset bestod af flyvesand, men det blev tillagt Søhuset, idet man mente, at det var af en størrelse, som Søhusets indehaver kunne holde i ave.

Herefter fastlagdes kommissionen hvorledes overdrevets grænser skulle gå mellem de fem parter, der havde interesse i stedet. Hornebys overdrev blev således udlagt i området syd for flyvesandet.

Husmændene protesterer
Ved et landvæsensmøde den 9. august 1791 blev det så fastsat, at byens 9 huslodder skulle placeres mellem Flyvesanden (også kaldt Højelyngs Mose), Hornebys marker og Hintsehovgaards Overdrev i Esbønderup Sogn. Har vurderedes jorden til at være fastere og man kunne konstatere at dele af arealet tidligere havde været dyrket, mente man at det ville være godt nok - eller som man skrev i referatet: "uden nogen befrygtende fare".

Hver huslod fik tildelt 6 tdr. land. Fem af huslodderne skulle placeres nord for Villingebækvejen - de resterende fire syd for. De ni fæstehusmænd blev hentet m.h.p. at kaste lod om hvilken af de ni lodder de skulle tildeles. Det var meningen, at huslodderne så straks skulle kunne overtages af husmændene, da de allerede var sat af i marken af landinspektøren.

Men nu protesterede husmændene. De mente, at jorden her var alt for ringe til at de leve af den. De frygtede heller ikke at kunne svare de afgifter, som blev dem pålagt. I stedet anmodede de om at få et lod i gårdmændenes marker, da jorden her var betydeligt bedre.

Kommissionen afviste imidlertid anmodningen på stedet. Årsagerne var flere: Gårdmændenes lodder var i forvejen for små. Endvidere var fordelingen af jorderne til gårdmændene allerede fastlagt og jorden taget i brug af gårdmændene. Og endelig fordi det allerede fra starten var fastlagt at byens husmænd skulle have jord på overdrevet. Årsagen til denne bestemmelse var, at man mente, at en husmand med koncentreret arbejde lettere kunne grundforbedre et lille areal end en gårdmand med et større areal.

Husmændene måtte med andre ord tage til takke med overdrevsjorden.

Hornebys Overdrev
Så gik der yderligere tre år, men den 5. april 1794 var der atter indkaldt til landvæsensmøde i Horneby. Igen var der en række embedsmænd til stede: Geheimekonferentsråd og amtmand Levetzow, landvæsenskommissær og landinspektør Recke, staldskriver Dumetius, landinspektør Fensmark samt sekretær og amtsforvalter Balsløv. Desuden Hornebys 9 gårdmænd.

Dagsordenen for dagens møde var, at lave en plan for det overdrev, som Horneby havde fået tildelt ved den plan som var vedtaget for hele Pandebo Bøge i 1791. Arealet helt mod nord var egentlig ikke beregnet til at deles mellem gårdmændene, men landinspektøren havde allerede opdelt arealet i 9 lodder. Det fremgik dog af forretningerne at der ikke måtte graves i arealet - man frygtede en genopståen af de frygtede sandstorme.

Desuden skulle den sydlige del af arealet (men nord for de udlagte husmandslodder) opdeles i 9 arealer, således at hver gård kunne få et stykke af overdrevet. Adgang skulle ske ad en ny vej mellem huslod nr. 5 og 6, d.v.s. den vej, som i dag kaldes Granbovej. For enden denne vej anlagdes en tværgående vej, som kom til at gå parallelt med den nuværende Villingebækvej. Rester af denne vej findes endnu som Lyngbakken og en del af Fyrrebakkevej. Fordelen ved denne fordeling var, at så kunne hver gårdmand gennem sin egen overdrevslod tillige få direkte adgang til Flyvesanden.

Atter en gang blev der "lodkastet", som det hedder i landvæsensmødets referat. De 18 lodder skulle jo fordeles mellem gårdmændene.

Fra fæstegård til selvejergård
En følge af landbrugsreformerne var også, at bønderne skulle være selvejere. Fæstesystemet havde dybe rødder i dansk landbrug, men reformernes bagmænd var ikke i tvivl om at selveje ville betyde, at bønderne ville betyde bedre drift, større udbytter og en værdiforøgelse i det hel taget.

Horneby havde jo siden reformationen i 1536 tilhørt kongen. I realiteten altså staten. Men den 28. januar 1795 fik alle ni gårde skøde på at gården nu tilhørte gårdmanden, der herefter kunne kalde sig gårdejer. Datoen var nok ikke helt tilfældig: Dagen efter var det kongens fødselsdag.

Gårdene får navne
Indtil udskiftningen var navne på gårde en sjældenhed. Normalt blev gårdene blot kaldt ved ejerens navn, f.eks. Peter Andersens gård. I officielle sammenhænge angav man gårdnummeret, som tilsyneladende var uændret fra matriklen i 1681. Men nu skulle alle gårde have et navn - og det var op til den enkelte gårdmand at fastsætte dette navn. Til gengæld kunne navnet så ikke igen ændres uden at staten havde godkendt forandringen. Forklaringen var, at man af militære årsager, ønskede at kunne stole på de kort, der blev udarbejdet - og så kunne det ikke nytte at man kunne støde på andre gårdnavne ude i felten, end dem man kunne læse på de officielle kort.

Gårdmændene i Horneby gjorde det samme som gårdmændene i de fleste andre landsbyer. De gav deres gård navn efter et gammel stednavn eller en naturlig forekomst på eller ved deres gård. Alle gårdenes navne - på nær et - kan derfor forklares:

Gård nr. 1 fik som tidligere nævnt navn efter den omstændighed, at vejen nu skulle gå i en bue udenom gården. Derfor blev den kaldt "Køromgaard".

Gård nr. 2 havde sine jorder syd for landsbyen, bl.a. en bakke, der kaldtes Kildebakke. Derfor kom gården til at hedde "Kildegaard".

Gård nr. 3 lå lige øst for et lavt område, som blev kaldt Pilekær. Her voksede en del piletræer - og gården kom selvfølgelig til at hedde "Pilegaard".

Gård nr. 4 fik navnet "Ringgaard". Baggrunden kendes ikke. Heller ikke gårdens tidligere ejere har kunnet give en forklaring på navnet.

Gård nr. 5 havde på sin jord nordvest for gården et moseområde, der fra gammel tid hed Assemose. Deraf kommer at gården fik navnet "Assegaard".

Gård nr. 6 lå tættest på Horneby Sø - og hvad var mere naturligt end at kalde den "Søgaard".

Gård nr. 7 fik navnet "Ledgaard", hvilket må forklares med, at der på eller ved gården var et led, som sandsynligvis skulle forhindre dyr i at passere og ødelægge markerne.
Gård nr. 8 flyttede ud på Horneby Fælles. Herude var (og er stadig) en oldtidshøj, som allerede i 1700-tallet kaldtes "Stenhøj". Så navnet på gården blev "Stenhøjgaard".

Gård nr. 9 flyttede også ud på Horneby Fælled og på dens jorder - lige syd for gården - lå en anden oldtidshøj med navnet Teglhøj. Gårdens navn blev derfor "Teglgaard", men da der nord for gården også ligger en mose med navnet Hørhave Mose, kaldtes gården som oftest for "Hørhavegaard". Det tinglyste navn var dog "Teglgaard".


Kortet fra 1787 viser kommissionens forslag til hvorledes jorderne kunne inddeles efter at det stod bønderne i Horneby klart, at det ikke var hensigtsmæssigt med den inddeling, som var sket i 1778. Med rød markering er indtegnet de enkelte gårdes hovedparceller. Derudover fik de mindre lodder i Rørhaven, i mosen, i skoven og på overdrevet.

Blandt den kommissions medlemmer, som mødtes i 1787 i Horneby var flere mænd. Den person, der utvivlsomt vidste mest om stedet og dets geografi var imidlertid Adolph von der Recke (1755-1816). Han var landinspektør og det var ham, der havde tegnet udskiftningskortet, der lå til grund for hele reformen. (Maleri i privateje, gengivet fra Flemming Rune: "Tisvilde Hegn", 2014).

Kildegaarden, som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet - altså omkring 100 år efter at den blev nybygget efter at den var brændt ned i 1804.

Dette kort viser hvorledes Horneby så ud i midten af 1800-tallet.

6 comments

2016-11-24 07:23:06
Viagra, cialis safe secure online shopping and Levitra are multibillion dollar drugs for other medicines.
2018-05-10 05:45:41
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

chenjinbei
2018-06-25 14:56:01
jordan 13
timberland boots
[url=http://www.nikestore.org.uk][b]nike uk[/b][/url]
http://www.givenchyhandbags.us.com
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:00:51
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
zzyytt
2018-07-02 11:04:09
air max 2017
nike hyperdunk
asics gel kayano
yeezy boost 350
bape clothing
oakley sunglasses
nike react
adidas pure boost
kate spade outlet
golden goose sneakers
curry 4
kobe sneakers
michael kors
oakley sale
supreme clothing
adidas outlet
ray ban store
adidas tubular
oakleys sunglasses
nike lebron 11
damian lillard shoes
oakley
golden goose
chrome hearts
michael kors
nike shoes
nmd
pureboost
goyard wallet
off white hoodie
air jordan
converse outlet
yeezy shoes
goyard
nike running shoes
prada sunglasses
golden goose sneakers
yeezys
hermes belt
jordan shoes
fila online shop
kate spade handbags
golden goose mid star
longchamp handbags
links of london sale
kobe byrant shoes
derrick rose shoes
tom ford glasses
hermes belt
curry 5
kobe 9
yeezy 500
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2
nike dunk low
adidas shoes
nike air force 1
longchamp
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses
jordan shoes
nike air zoom structure 19
air max 270
nike flyknit
oakley sunglasses
links of london
nike prestos
michael kors handbags
off white jordan 1
nike shoes for men
adidas nmd
jordan retro 13
kd shoes
gucci belts
jordan 4
nike polo
cheap mlb jerseys
nmd
oakleys sunglasses
nike roshe
michael kors outlet
hermes birkin
nike off white
nfl store
kd 10
michael kors handbags
golden goose sneakers
adidas stan smith
nike flyknit racer
burberry outlet
hermes belt
golden goose sale
russell westbrook shoes
off white clothing
basketball shoes
golden goose
nike free run
huaraches
kobe 11
patriots jersey
converse shoes
yeezy shoes
yeezy boost
chrome hearts online
hermes birkin
lebron soldier 11
prada eyeglasses
fitflops sale
yeezy boost 350
longchamp bags
lebron 14
longchamp
jordan 11
cheap nba jerseys
yeezy wave runner 700
westbrook shoes
moncler
balenciaga
kyrie irving shoes
dior sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet store
adidas superstar
longchamp
air max 90
adidas superstar UK
nike air force
goyard bags
nike lebron 15
puma fenty
tory burch shoes
air force ones
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap nhl jerseys
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
hyperdunks
nfl jerseys
adidas flux
tom ford sunglasses
bape hoodie
nike shox outlet
nike air max
yeezy
air jordans
nike air force 1 high
hermes belts
cheap oakley sunglasses
nike cortez
longchamp handbags
michael kors factory outlet
nike air max 90
asics shoes
adidas ultra boost
moncler jackets
michael kors outlet online
kobe basketball shoes
longchamp bags
michael kors handbags
birkin bag
links of london
yeezy
huarache shoes
lebron 13
curry shoes
ray ban sunglasses outlet
oakley
air max
pandora jewelry
air jordan 12
nike basketball shoes
fila shoes
real jordans for sale cheap
chrome hearts outlet
yeezy 500
michael kors outlet
michael kors sale
adidas gazelle
caterpillar shoes
air max 2018
longchamp bags
michael kors outlet
kyrie 3
moncler outlet
longchamp handbags
adidas yeezy
tory burch shoes
christian louboutin shoes
golden goose outlet
russell westbrook shoes
off-white
goyard handbags
lacoste online shop
true religion outlet
ultra boost
supreme hoodie
hermes
jordan 1 off white
pandora bracelet
yeezy 500 blush
nike react flyknit
nike air zoom
chrome hearts
adidas nmd
hermes belts
adidas ultra boost
adidas nmd
d rose shoes
nfl jerseys
golden goose
fila
moncler jackets
yeezy sneakers
red bottoms
goyard tote
yeezy shoes
kayno
yeezy boost 350 v2
adidas iniki
true religion
hermes bag
longchamp longchamps
adidas yeezy
adidas gazelle sale
yeezy shoes
pandora charms
air jordan 6
lebron 15
michael kors outlet handbags
adidas stan smith
true religion jeans
irving shoes
adidas yeezy
nike air force
nike huarache
golden goose
ray ban sunglasses
harden shoes
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
nba jerseys
adidas yeezy
timberland shoes
kevin durant shoes
michael kors handbags
fila outlet
crazy explosive
adidas ultra boost
michael kors outlet store
yeezy
fila shoes
converse shoes
nike shox for women
kyrie 4
air max 90
yeezy
lebron soldier 10
nike zoom
jordan 6
adidas superstar
nike huarache
yeezy
nike outlet store online shopping
stephen curry shoes
nike dunks
golden goose
nike cortez women
golden goose
basketball shoes
cheap oakley sunglasses
ultra boost 3.0
adidas stan smith uk
retro jordans
adidas yeezy boost
nike outlet store
nike x off white
michael kors purses
nike hyperdunk 2017
adidas eqt support adv
nike huarache
cheap nfl jerseys
golden goose shoes
moncler jackets
outlet golden goose
yeezy shoes
new england patriots jersey
birkin bag
air max 270
balenciaga sneakers
true religion outlet
nike air force 1 low
nike huarache
golden goose superstar
cheap jordans
moncler outlet
pure boost
goyard handbags
off white nike
kobe shoes
zx flux
adidas nmd r1
nhl jerseys
nike epic react flyknit
off white shoes
golden goose sneakers
balenciaga
moncler
fenty puma
lacoste outlet
hogan outlet
rayban sunglasses
yeezy boost 350 v2
adidas tubular x
nike flyknit trainer
hogan outlet online
michael kors outlet
oakley
kyrie 4
nike react
hermes outlet online
adidas nmd
adidas eqt
cheap nfl jerseys china
yeezy boost
kobe byrant shoes
hermes birkin
burberry outlet online
gucci belt
vans outlet
christian louboutin
vans store
kobe 11
adidas iniki runner
adidas tubular
nike mercurial vapor
golden goose starter
vibram fivefingers
lebron james shoes
adidas ultra boost 3.0
longchamp
nmd r1
jordan retro
calvin klein underwear
paul george shoes
off white
adidas nmd
asics sneakers
bape hoodie
ferragamo belt
off white hoodie
nike air max
off white jordan 1
pg 1
yeezy
vapormax
nike flyknit
hermes handbags
vans shoes
lebron shoes
yeezy boost 350
kobe shoes
yeezy boost 350
nike air max 90
lebron 15 shoes
adidas yeezy
pandora bracelet
vans shoes
caterpillar boots
converse outlet store
nike air max shoes
ray ban sunglasses
hermes handbags
james harden shoes
golden goose slide
michael kors outlet
lebron 15
nike air zoom pegasus 32
jordan 12
michael kors outlet
nike air max 270
goyard handbags
michael kors outlet online
nike sneakers
pandora jewelry
ysl handbags
adidas eqt
michael kors outlet online
moncler jackets
nike air presto
paul george shoes
jordan retro
nike epic react flyknit
yeezy shoes
ray ban
kevin durant shoes
yeezy 700
iniki
yeezy boost 350
curry 5
salvatore ferragamo belt
off white jordan 1
adidas yeezy
golden goose francy
yeezys
adidas ultra boost 3.0
michael kors
air jordan 11
pandora charms
ferragamo sale
jordan retro
balenciaga sneakers
nike hyperdunk
mlb jerseys
moncler
nike roshe one
reebok outlet
100% real jordans for cheap
balenciaga speed
nike air force 1
nike air max
adidas yeezy boost
ray ban
ray ban aviator sunglasses
supreme clothing
yeezy boost
jordan shoes
adidas eqt support adv
nike air max 2018
michael kors factory outlet
adidas stan smith men
air max
tom ford glasses
michael kors
yeezy shoes
kobe basketball shoes
huarache shoes
michael kors outlet
adidas stan smith women
ray ban sunglasses
timberland outlet
balenciaga sneakers
nike air max 2017
yeezy boost 350
jordan 13
adidas store
off-white
christian louboutin shoes
lacoste polo
michael kors outlet
louboutin shoes
john wall shoes
calvin klein outlet
curry 4
ray ban sunglasses online
nike mercurial
nike air vapormax
kobe 9
balenciaga shoes
tom ford sunglasses
nike shox
moncler sale
nike shoes for women
foamposites
ray ban
ferragamo belt
zzyytt
2018-07-02 11:27:52
air max 2017
nike hyperdunk
asics gel kayano
yeezy boost 350
bape clothing
oakley sunglasses
nike react
adidas pure boost
kate spade outlet
golden goose sneakers
curry 4
kobe sneakers
michael kors
oakley sale
supreme clothing
adidas outlet
ray ban store
adidas tubular
oakleys sunglasses
nike lebron 11
damian lillard shoes
oakley
golden goose
chrome hearts
michael kors
nike shoes
nmd
pureboost
goyard wallet
off white hoodie
air jordan
converse outlet
yeezy shoes
goyard
nike running shoes
prada sunglasses
golden goose sneakers
yeezys
hermes belt
jordan shoes
fila online shop
kate spade handbags
golden goose mid star
longchamp handbags
links of london sale
kobe byrant shoes
derrick rose shoes
tom ford glasses
hermes belt
curry 5
kobe 9
yeezy 500
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2
nike dunk low
adidas shoes
nike air force 1
longchamp
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses
jordan shoes
nike air zoom structure 19
air max 270
nike flyknit
oakley sunglasses
links of london
nike prestos
michael kors handbags
off white jordan 1
nike shoes for men
adidas nmd
jordan retro 13
kd shoes
gucci belts
jordan 4
nike polo
cheap mlb jerseys
nmd
oakleys sunglasses
nike roshe
michael kors outlet
hermes birkin
nike off white
nfl store
kd 10
michael kors handbags
golden goose sneakers
adidas stan smith
nike flyknit racer
burberry outlet
hermes belt
golden goose sale
russell westbrook shoes
off white clothing
basketball shoes
golden goose
nike free run
huaraches
kobe 11
patriots jersey
converse shoes
yeezy shoes
yeezy boost
chrome hearts online
hermes birkin
lebron soldier 11
prada eyeglasses
fitflops sale
yeezy boost 350
longchamp bags
lebron 14
longchamp
jordan 11
cheap nba jerseys
yeezy wave runner 700
westbrook shoes
moncler
balenciaga
kyrie irving shoes
dior sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet store
adidas superstar
longchamp
air max 90
adidas superstar UK
nike air force
goyard bags
nike lebron 15
puma fenty
tory burch shoes
air force ones
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap nhl jerseys
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
hyperdunks
nfl jerseys
adidas flux
tom ford sunglasses
bape hoodie
nike shox outlet
nike air max
yeezy
air jordans
nike air force 1 high
hermes belts
cheap oakley sunglasses
nike cortez
longchamp handbags
michael kors factory outlet
nike air max 90
asics shoes
adidas ultra boost
moncler jackets
michael kors outlet online
kobe basketball shoes
longchamp bags
michael kors handbags
birkin bag
links of london
yeezy
huarache shoes
lebron 13
curry shoes
ray ban sunglasses outlet
oakley
air max
pandora jewelry
air jordan 12
nike basketball shoes
fila shoes
real jordans for sale cheap
chrome hearts outlet
yeezy 500
michael kors outlet
michael kors sale
adidas gazelle
caterpillar shoes
air max 2018
longchamp bags
michael kors outlet
kyrie 3
moncler outlet
longchamp handbags
adidas yeezy
tory burch shoes
christian louboutin shoes
golden goose outlet
russell westbrook shoes
off-white
goyard handbags
lacoste online shop
true religion outlet
ultra boost
supreme hoodie
hermes
jordan 1 off white
pandora bracelet
yeezy 500 blush
nike react flyknit
nike air zoom
chrome hearts
adidas nmd
hermes belts
adidas ultra boost
adidas nmd
d rose shoes
nfl jerseys
golden goose
fila
moncler jackets
yeezy sneakers
red bottoms
goyard tote
yeezy shoes
kayno
yeezy boost 350 v2
adidas iniki
true religion
hermes bag
longchamp longchamps
adidas yeezy
adidas gazelle sale
yeezy shoes
pandora charms
air jordan 6
lebron 15
michael kors outlet handbags
adidas stan smith
true religion jeans
irving shoes
adidas yeezy
nike air force
nike huarache
golden goose
ray ban sunglasses
harden shoes
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
nba jerseys
adidas yeezy
timberland shoes
kevin durant shoes
michael kors handbags
fila outlet
crazy explosive
adidas ultra boost
michael kors outlet store
yeezy
fila shoes
converse shoes
nike shox for women
kyrie 4
air max 90
yeezy
lebron soldier 10
nike zoom
jordan 6
adidas superstar
nike huarache
yeezy
nike outlet store online shopping
stephen curry shoes
nike dunks
golden goose
nike cortez women
golden goose
basketball shoes
cheap oakley sunglasses
ultra boost 3.0
adidas stan smith uk
retro jordans
adidas yeezy boost
nike outlet store
nike x off white
michael kors purses
nike hyperdunk 2017
adidas eqt support adv
nike huarache
cheap nfl jerseys
golden goose shoes
moncler jackets
outlet golden goose
yeezy shoes
new england patriots jersey
birkin bag
air max 270
balenciaga sneakers
true religion outlet
nike air force 1 low
nike huarache
golden goose superstar
cheap jordans
moncler outlet
pure boost
goyard handbags
off white nike
kobe shoes
zx flux
adidas nmd r1
nhl jerseys
nike epic react flyknit
off white shoes
golden goose sneakers
balenciaga
moncler
fenty puma
lacoste outlet
hogan outlet
rayban sunglasses
yeezy boost 350 v2
adidas tubular x
nike flyknit trainer
hogan outlet online
michael kors outlet
oakley
kyrie 4
nike react
hermes outlet online
adidas nmd
adidas eqt
cheap nfl jerseys china
yeezy boost
kobe byrant shoes
hermes birkin
burberry outlet online
gucci belt
vans outlet
christian louboutin
vans store
kobe 11
adidas iniki runner
adidas tubular
nike mercurial vapor
golden goose starter
vibram fivefingers
lebron james shoes
adidas ultra boost 3.0
longchamp
nmd r1
jordan retro
calvin klein underwear
paul george shoes
off white
adidas nmd
asics sneakers
bape hoodie
ferragamo belt
off white hoodie
nike air max
off white jordan 1
pg 1
yeezy
vapormax
nike flyknit
hermes handbags
vans shoes
lebron shoes
yeezy boost 350
kobe shoes
yeezy boost 350
nike air max 90
lebron 15 shoes
adidas yeezy
pandora bracelet
vans shoes
caterpillar boots
converse outlet store
nike air max shoes
ray ban sunglasses
hermes handbags
james harden shoes
golden goose slide
michael kors outlet
lebron 15
nike air zoom pegasus 32
jordan 12
michael kors outlet
nike air max 270
goyard handbags
michael kors outlet online
nike sneakers
pandora jewelry
ysl handbags
adidas eqt
michael kors outlet online
moncler jackets
nike air presto
paul george shoes
jordan retro
nike epic react flyknit
yeezy shoes
ray ban
kevin durant shoes
yeezy 700
iniki
yeezy boost 350
curry 5
salvatore ferragamo belt
off white jordan 1
adidas yeezy
golden goose francy
yeezys
adidas ultra boost 3.0
michael kors
air jordan 11
pandora charms
ferragamo sale
jordan retro
balenciaga sneakers
nike hyperdunk
mlb jerseys
moncler
nike roshe one
reebok outlet
100% real jordans for cheap
balenciaga speed
nike air force 1
nike air max
adidas yeezy boost
ray ban
ray ban aviator sunglasses
supreme clothing
yeezy boost
jordan shoes
adidas eqt support adv
nike air max 2018
michael kors factory outlet
adidas stan smith men
air max
tom ford glasses
michael kors
yeezy shoes
kobe basketball shoes
huarache shoes
michael kors outlet
adidas stan smith women
ray ban sunglasses
timberland outlet
balenciaga sneakers
nike air max 2017
yeezy boost 350
jordan 13
adidas store
off-white
christian louboutin shoes
lacoste polo
michael kors outlet
louboutin shoes
john wall shoes
calvin klein outlet
curry 4
ray ban sunglasses online
nike mercurial
nike air vapormax
kobe 9
balenciaga shoes
tom ford sunglasses
nike shox
moncler sale
nike shoes for women
foamposites
ray ban
ferragamo belt
Back to content | Back to main menu