Wilhelm Moldenhawer - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Wilhelm Moldenhawer

De enkelte ejerlav > Hellebæk

Kun den kan vinde sejr,

som angriber fjendens lejr

Af Kjeld Damgaard

”Der hersker irske tilstande i Hellebæk”, skrev Helsingør Avis den 30. august 1882. Med denne beskrivelse forsøgte avisen at sammenligne situationen i Hellebæk med de borgerkrigslignende tilstande, som på den tid herskede i Irland.

Helt så slemt var det jo nok ikke, men slemt nok var det. Denne artikels overskrift er således et citat af denne artikels hovedperson og giver i få ord et ganske godt billede af manden. Stedet var som nævnt Hellebæk, persongalleriet var stort og stridens æble - ja, det var ikke bare én sag, men en hel række af sager, som tog sin begyndelse i 1857 og først sluttede 60 år efter, nemlig i 1917.

Hovedpersonen
Sagens hovedperson er uden tvivl én person, uden hvis medvirken alle uoverenstemmelserne sandsynligvis slet ikke var blevet til noget. Manden hed Wilhelm August Daniel Moldenhawer. Han blev født i 1831, som søn af inspektør på Det Kgl Biblioteks læsesal, Carl Edvard Moldenhawer, samt hustru Marie Elisabeth Brockhausen. Hans farfar, der var tysk af  fødsel, regnes for skaberen af det moderne Kgl. Bibliotek - et bibliotek, som han udvidede til det tredobbelte i sin tid som overbibliotekar. 1

Wilhelm Moldenhawer blev student i 1848 og cand. polit. i 1852. Han ansattes derpå i Finansministeriet, men var allerede da stærkt interesse i teorierne om jordrente. I 1853 indgav han til finansminister Sponneck et forslag til indførelse af en grundværdistigningsskat. Hans ideer byggede på den tanke, at den fremtidige jordrente skulle overgå til staten. Hans idé var således noget anderledes end de tanker, som englænderen Henry George en del år senere lancerede, og som indebar, at jordrenten skulle  tilfælde folket. Som bekendt var det imidlertid Henry George tanker, som dannede idégrundlaget for Retsforbundet i Danmark.

Han forsøgte i 1855 at blive professor i statsvidenskab ved Københavns Universitet. Forinden den mundtlige prøve trak han imidlertid sin kandidatur, men hans skriftlige  opgave  udkom og blev under titlen ”En historisk og critisk Fremstilling af de forskellige Theorier om Jordrente”, et indlæg netop i debatten om jordrente.  2

Poeten Moldenhawer
Allerede i sin studietid, skrev Wilhelm imidlertid også helt andre ting. I 1850 udkom således en digtsamling med titlen ”Fem Digte”, og året efter et drama med titlen ”Kong Saul”.  Han optrådte som lejlighedsdigter og fremførte ved enhver lejlighed rimede taler. Hans digte var ofte præget af tidens højtidelighed, en tro på Gud, samt i nogle tilfælde af en vis form for humor. To gange senere, senest i 1906 udgav han nye digtsamlinger, et faktum der kan lyde paradoksalt, når man i øvrigt får kendskab til hele hans liv og virke for Det Schimmelmannske Fideikommis. 3

For det er netop i egenskab af administrator for Det Schimmelmannske Fideikommis i Hellebæk, at han vil blive husket - et job han overtog i 1857 og beholdt til sin død i 1917.

Hans nidkærhed, stædighed og magtsyge kombineret med 100 % loyalitet overfor sin arbejdsgiver samt en stor arbejdsindsats, gik op i en højere enhed, som allerede fra starten - men med tiden i højere og højere grad,  fik ham på kollisionskurs med et stort antal personer i Hellebæk, i Tikøb Sogneraad samt mange andre steder.

Det Schimmelmannske Fideikommis
Et fideikommis er et fond, hvoraf kun renterne kan nydes. Selve kapitalen kan derimod ikke røres, og skal gå videre til næste generation i familien. Hellebækgaards ejere, familien Schimmelmann, havde således på denne måde søgt at bevare ejendommen i Hellebæk på familiens hænder. Imidlertid var der ikke i familien tradition for, at man boede fast på ejendommen, så den daglige drift af alle ejendommene og arealerne blev overladt til en administrator.

I 1857 skulle der findes en afløser til den hidtidige administrator. Måske på grund af sin interesse for socioøkonomiske forhold - eller som følge af sin ansættelse i finansministeriet - blev Wilhelm Moldenhawer anbefalet til jobbet af selveste finansminister Sponneck.

Enevældig konge
Moldenhawer administrerede med en usædvanlig energi. Hans temperament var nærmest kolerisk, men i andre situationer optrådte han venligt og kunne eksempelvis høfligt spørge til en persons helbred. 4 I de første mange år var han nærmest enevældig konge i Hellebæk og omegn, og var byens ubestridte førstemand. Ikke meget skete i de dage uden at Moldenhawer var blevet spurgt først.

Men i 1870 forsvandt en del af grundlaget for Moldenhawers autoritet. En stor part af Fideikommissets arealer blev frasolgte efter at Geværfabrikken samme år var blevet endeligt nedlagt. Det var imidlertid første efter yderligere tre år, at det rigtigt begyndte at gå galt - set med Moldenhawers øjne.

Da overtoges de frasolgte arealer og bygninger af ”Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik”. Hellebæk var nu blevet delt i en østre del, der tilhørte Klædefabrikken og en vestre del, der tilhørte Fideikommisset. Denne ”deling” skulle senere blive kimen til utallige stridigheder med Moldenhawer på den ene side og ledelsen af Klædefabrikken på den anden side.

Kulmine i Hellebæk ?
Ved Klædefabrikkens første generalforsamling i 1874 foreslog Moldenhawer at Klædefabrikken og Fideikommisset i fællesskab skulle grave efter kul i Hellebæk. Klædefabrikkens bestyrelse kunne imidlertid ikke anbefale og forslaget blev ikke vedtaget, da der jo var stærk tvivl om der overhovedet var kul under Hellebæk.

Dette afslag tog Moldenhower unådigt op og da senere G.F. Hamann i 1880 var blevet udnævnt til direktør for fabrikken, forværredes forholdet yderligere.

Nye familier - nye modstandere...
I løbet af 1870’erne og 80’erne begyndte der for alvor at komme flere landliggere til Hellebækegnen. Det var i første række kunstnere og veluddannede folk, der sammen med enkelte andre velstående havde mulighed for at bo på landet. Blandt disse var familien Collin, der som bekendt var nært tilknyttet H.C. Andersen. Zoologen Jonas Collin var den ene, professoren Thomas Collin den anden. Desuden lå også på landet murermester Køhler, professor og dr.phil. Christian Molbech, Dr.Phil V. Bergsøe samt cand.phil. og komponist P.E. Lange-Müller.  5

I 1881-82 havde en sag længe været genstand for intens drøftelse blandt beboerne i Hellebæk og Aalsgaarde samt blandt sommerbeboerne. Sagen var, at en læge, N. Chr. Lund 6, havde nedsat sig som praktiserende læge. Han havde derfor lejet en bolig hos en af det Schimmelmannske Fideikommis' fæstere, H. P. Andersen. Moldenhawer havde øjensynligt ikke på forhånd været informeret om dette lejemål, som han da også straks erklærede ugyldig. Da dette imidlertid ikke formåede dr. Lund til at forlade Aalsgaarde, fik han fæsteren til øjeblikkelig at afstå sit fæste, hvorefter Lund fik valget mellem enten at blive sat ud, at opgive sin lægepraksis eller at betale 2.400 kr årligt "til den læge, som til enhver tid af ejeren af Kronborg Geværfabrik måtte være beskikket." 7

Dr. Lund mente, at dette måtte være pengeafpresning, og nægtede fortsat at flytte. Fæsteren fik herefter sit fæste tilbage, men med den tilføjelse, at der ikke måtte drives lægepraksis på ejendommen. Samtidig forbød Moldenhawer, at Lund måtte befærde alle ikke-offentlige stier og veje samt skovene i Hellebæk-omådet. Lund ignorerede dog dette forbud, men tog i februar 1882 skridt til at kontakte grev Schimmelmann personligt. Greven støttede dog sin administrator, og ændrede ikke på Moldenhawers dispositioner i sagen.

Sagen tilspidedes i løbet af foråret, hvor Fideikommissets to skovfogeder fjernede ham med magt fra en skovsti. Denne sag endte i retten, hvor Lund - efter 4 retsmøder og amtets indblanding - fik lov til at færdes ad stierne.

De tidligere nævnte sommerbeboere havde alle stået bag et indlæg i ”Dagbladet” den 9. august 1882, hvori de oprullede denne affære, og bl.a. gjorde opmærksom på det ”barnagtige forhold”, at Moldenhawer ved en skovauktion havde ladet opstille det forbehold, at brændet ikke måtte sælges til dr. Lund. Indlægget afsluttedes med følgende salut:

”Skulde det virkelig lykkes den nuværende Administrator paa denne Maade, at fortrænge Stedets yngre og afholdte Læge, saa at Beboerne meget mod deres Vilje maa nøjes med den ældre og forlængst pensionerede Læge ved Kronborg Geværfabrik, saa er det et sørgeligt Bevis paa de bestaaende Fæsteforholds Skrøbelighed og Mangelfuldhed, en blodig Uret, som Klagerne gjennem denne Henvendelse have søgt at afværge”.

Moldenhawer blev naturligvis temmelig sur over disse anklager, og slutter højst overraskende sit avisindlæg af med at fastslå, at ”paa Polemik i Aviserne indlader jeg mig ikke, da der af disse aldrig skiftes lige Vind og Sol mellem Parterne”. 8

Dette løfte må Moldenhawer nu hurtigt have glemt, for i de følgende år ses Moldenhawers navn under læserindlæg oftere og oftere og i alle fald langt hyppigere end nogen anden.

Dr. Lund blev herefter chikaneret på det groveste. I alle fald lykkedes det Moldenhawer at true en stakkels pogeskolelærerinde til at udmelde dr. Lunds børn, da hun ellers ville blive opsagt i det hus hvor hun holdt skole og som tilfældigvis ejedes af Det Schimmelmannske Fideikommis.  9

Thomas Collin erklærede offentligt, at den skikkelige fæster H.P. Andersen ”er så forpint og forkuet  af Hr. Moldenhawer, at han hverken veed ud eller ind”. 10 Iøvrigt er dettte forhold til fæsterne bemærkelsesværdigt, idet Moldenhawer i senere biografier er omtalt som en mand, der som administrator lod sine ideer om jordrente udføre i praksis - altså underforstået: Var god mod fæsterne. 11

Forbud mod færdsel
I aviserne fortsatte debatten, og denne polemik endte således med, at Moldenhawer forbød ovennævnte herrer at betræde Fideikommissets ejendom, herunder veje, stier, marker og skove. Det fik den ellers på den tid så besindige Helsingør Avis til at skrive følgende kommentar:

”De Beboere, der ikke foretrække strax at forlade Hellebæk - som jo rimeligvis fremtidigt aldrig vil blive gjæstet af Landliggere - ere saaledes fremtidigt indskrænkede til udelukkende at færdes på Hovedlandevejen og maa nøjes med at kaste længselsfulde Blikke til det tabte Paradis.” 12

Avisens bekymring over Hellebæks fremtidige muligheder for at tiltrække landliggere var lige pessimistiske nok - tiden skulle vise, at selv ikke en Wilhelm Moldenhawer kunne jage landliggerne væk.

Utallige interesser
En gennemgang af alle de sager Moldenhawer blandede sig i, er ikke denne artikels hensigt. Det ville iøvrigt også næsten være umuligt. Alene Tikøb Sogneraad havde på snart sagt alle sine dagsordener mindst én sag, som stammede fra Moldenhawer. Af og til skinner det da også igennem, at sognerådsmedlemmerne blev trætte af de evindelige sager fra Fideikommissets administrator.

En enkelt sag fra 1896 illustrerer ganske godt en sådan reaktion. Moldenhawer havde til Frederiksborg Amt fremsendt et forslag om at Tikøb Kommune skulle deles på samme måde som Tikøb Sogn var blevet delt. Endvidere havde Moldenhawer klaget til amtet over, at Tikøb Sogneraads medlemmer for størstepartens vedkommende blev valgt i søndreparten og at nordreparten derved blev forurettet - samt at søndrepartens medlemmer manglede interesse for hvad der skete i nordreparten.

Tikøb Sogneraad udtalte i den anledning, at der var 10 medlemmer valgt i søndreparten og 9 i nordreparten, men at det ikke var mærkeligt, da der boede flest mennesker i søndreparten. Endvidere udtalte nordrepartens medlemmer, at de ikke kunne skønne, at administrator Moldenhawer kunne optræde på nordrepartens vegne, da han ikke engang var vælger i sognet. 13

Så fik han den!  For sandt var det jo, at skønt Moldenhawer næsten dagligt huserede i Hellebæk og omegn, og skønt han havde embedsbolig ved den nuværende Bøssemagergade, så havde han aldrig taget fast bopæl i Hellebæk. Hans hjemkommune var fortsat København.

Sognerådets behandling gav iøvrigt anledning til, at proprietær F. Tutein ønskede tilført protokollen, ”at han, som hørende til Sønderparten, om ikke paa anden Maade, saa stadig fik sin Interesse  for Nordreparten  holdt vedlige ved Administrator Moldenhawers skrivelser”. 14

St.Jan og Sønderjylland
Ikke mindst i 1902 var Moldenhawer rigtig oplagt. En af de mange sager han det år gave sin mening til kende om, var det da foreslåede salg af De Dansk Vestindiske Øer. Debatten gik på om man skulle sælge øerne til USA, som havde vist interesse i dem. Moldenhawer var "salgsven", men ikke som alle de andre - næh, han foreslog at St. Croix og St. Thomas skulle sælges til USA, medens den mindste ø, St Jan, kunne gå til Tyskland - mod at Danmark fik Sønderjylland tilbage! 15

Træthed i amtsrådet
Samme år havde Moldenhawer også for ”117. gang” skrevet til sogneråd og amtsråd om veje og stier - og ikke mindst om disses tilgængelighed for offentligheden. Bl.a. nærede han en dyb irritation over at Gl. Hellebækvej fra Helsingør til Hellebæk var blevet nedlagt som offentlig vej i 1881. I 1902 var det dog den såkaldte ”Strandsti” fra Hellebæk til Højstrup, der var på dagsordenen, sammen med bl.a. en kirkesti til Holmene. Moldenhawer havde utallige gange skrevet til både den ene og den anden om disse sager, og ved Frederiksborg Amtsraads møde den 31 maj 1902 blev det da også formanden for meget. Han udtalte således ”at Amtsraadet snart kunde Hr. Moldenhawers Klager udenad” !

Moldenhawer synes umiddelbart at være bleven lidt brøstholden over en sådan ”officiel” bemærkning, men kom dog til den konklusion, at det var da udmærket, at amtsraadet kunne klagerne udenad, ”thi derefter tør det jo haabes, at deres Afhjælpning ikke vil blive udsat af Glemsomhed”! 16

Moldenhawer og den moderne opfindelse
Moldenhawer hadede cykler og cyklister. Alt hvad der kunne forveksles med en cykel blev genstand for en sand hetz fra hans side. I 1902 førte han således en retssag, bl.a. fordi et barn havde været ved at ramme ham med - hvad dommeren mente var en legevogn men som Moldenhawer udnævnte til at være en trehjulet cykel - på Strandstien, hvorpå der var opslag: ”Stien er kun for Gaaende”. Moldenhawer havde derpå forbudt denne færdsel og det fik hans stædige opponent assistent V. Hamann, Hellebæk Klædefabrik, til at bekendtgøre, at ”den enestaaende, grevelige Schimmelmannske Funktionær, Etatsraad 17 Moldenhawer" nu mente, at børn i barnevogne skulle stå ud af barnevognen og trække forbi etatsråden! 18

Bl.a. dette indlæg i debatten fik Moldenhawer til at bemærke, at han nu gav afkald på yderligere diskussion med ”Assistent Hamann”, idet han erkendte dennes overlegenhed i at fremsætte personlige uartigheder og insinuationer.

Moldenhawer som politibetjent
Ovennævnte sag angik iøvrigt spørgsmålet om hvorvidt hr. Moldenhawer ved denne og andre lejligheder havde optrådt med politimyndighed - uden at have en sådan.

Wilhelm Moldenhawer havde faktisk haft politimyndighed i Hellebæk. Den var blevet tillagt ham ved hans tiltræden i 1857, men frataget ham i 1887. Ikke desto mindre optrådte han efter manges mening stadig med en sådan myndighed, og ”overfaldt” især cyklister, som hans vej tilfældigt faldt forbi.  Sagen endte iøvrigt med at Frederiksborg Amt frafaldt at rejse sigtelse for tilegnelse af politimyndighed. Et udfald, der straks fik Moldenhawer til ”juble” i pressen. 19 Det bekom ikke en af sagens parter, grosserer Vilhelm Foss særlig godt, hvorfor han stemplede Moldenhawers udtalelser som løgn... 20

Som det vil ses, var det skruen uden ende. Lige så snart den ene sag var afsluttet enten i retten, i den offentlige administration eller i pressen, der ofte måtte meddele, at nu bragte man altså ikke flere indlæg i denne eller hin debat, så blomstrede en ny debat eller sag op.

Sammenstødet med fru Foss

Men Moldenhawers apati mod cyklister ebbede ikke ud sådan lige fra den ene dag til den anden. I 1905 måtte han således vedtage en bøde på 4 Kr. for at have veget til den forkerte side på Strandvejen og derved forårsaget et sammenstød. Moldenhawer var vel at mærke gående, iøvrigt sammen med sin hustru,  og den han stødte sammen med var - ganske rigtigt - på cykel. Cyklisten var grosserer Vilhelm Foss’ hustru.  21

Moldenhawer var naturligvis ganske uenig i sagens udfald og hævdede stædigt sin uskyld. Næh, sagen var, at fru Foss havde spærret vejen for ham på rabatten langs Nordre Strandvej mellem Hellebæk og Julebæk, hvorved han havde stødt mod fru Foss’ cykelhjul! Moldenhawer klagede iøvrigt over at bøden var for lav - det betød nemlig at han ikke kunne anke sagen ! 22

På spørgsmålet om, hvorfor Moldenhawer dog ikke gik på den spadseresti, som løb parallelt med Nordre Strandvej, svarede Moldenhawer, at det var for farligt, fordi her havde birket jo i 1903 givet tilladelse til, at børn kunne færdes med trehjulede cykler, og da disse ikke skulle være forsynede med ringeklokker og børnene iøvrigt var uøvede cykelryttere, så var man dér i høj grad udsat for påkørsel, navnlig når børnene kom bagfra ! 22

Politik
Politisk set var Moldenhawer højremand. Med sin konservative tænkemåde blev han - særligt efter systemskiftet i 1901 - en krads polemiker. Han førte privat korrespondance med kongen, og i en alder af 82 meldte han sig som Højres kandidat i Helsingør-kredsen, idet han var fuldt og fast besluttet på at han med lethed skulle kunne vælte det socialdemokratiske folketingsmedlem, Christian Rasmussen. Det skete som bekendt ikke.

”Bort at flygte, det var slet”
Da han fyldte 80 skrev han et digt om hvorledes det var at komme fra kævlerierne i København til Hellebæk, hvor han så tilbage og udbrød:

Ak, da følte jeg tilfulde:
Bort at flygte, det var slet;
at jeg heller blevet skulde
kæmpende for Lov og Ret.
At kun den kan vinde Sejr,
som angriber Fjendens Lejr.
Thi som Skyggen Synden følger
Flygtningen paa rappe Fod,
og i Egoismens Bølger
drukner hver, som ei har Mod
til at kæmpe Livets Strid
med sig selv og med sin Tid. 24

Og kæmpede - det gjorde han. I 60 år havde han varetaget Det Schimmelmannske Fideikommis interesser i Hellebæk, da han døde den 16. maj 1917 i sit hjem på Østerbrogade i København. 25
Wilhelm August Daniel Moldenhawer (1831-1917)
(Hellebæk-Aalsgaard egnshistoriske arkiv)

”Administratorboligen”, Bøssemagergade 60 i Hellebæk, var bolig for Det schimmelmannske Fideikommis fra 1832 til 1918. Fra 1919 til 1963 boede grevinde Elsa von Baudissin i ejendommen, hvorfor  huset også kaldes ”Grevindens Hus”.

Moldenhawer udgav i 1858 en digtsamling under pseudonymet ”Vilhelm”. Bogen hed ”Ny og gamle Digte”. Herfra stammer dette ikke helt umorsomme digt om Jomfruens Moppe.

2 comments

ninest123 ninest123
2018-01-26 05:39:06
mt0127
coach outlet store
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
north face outlet
canada goose uk
hermes handbags
burberry outlet canada
cheap ray ban sunglasses
adidas yeezy
north face jackets
canada goose
nike store
air max 97
red bottom shoes
uggs outlet
hermes birkin
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
pandora charms
discount oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
birkenstock sandals
cheap uggs
ralph lauren outlet
tory burch outlet
yeezy boost
longchamp handbags
ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
north face outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses sale
timberland outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose uk
mbt shoes
ugg boots
canada goose coats
louis vuitton outlet
harden vol 1
coach outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
adidas
louis vuitton outlet
canada goose sale
north face jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
fred perry
michael kors outlet
michael kors outlet
north face jackets
ugg boots
hermes handbags
timberland boots
adidas shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors outlet online
ferragamo shoes
nike outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
coach outlet store
coach outlet
kate spade
adidas yeezy
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
supreme clothing
nike air max
longchamp handbags
adidas nmd
cheap nfl jerseys
cheap uggs
supreme clothing
ralph lauren uk
coach factory outlet
moncler jackets
mulberry outlet
moncler jackets
canadian goose
ugg australia
nike shoes
louboutin shoes
ugg boots for women
canada goose uk
uggs
ugg boots
yeezy boost 350
red bottoms
moncler
coach outlet
coach outlet online
jordan shoes
nike shoes
adidas superstar
pandora charms
mulberry uk
north face jackets
birkenstocks
adidas shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
fred perry polo
ugg boots on sale
louboutin shoes
canada goose jackets uk
ugg boots on sale
ugg outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
nike air max
ugg boots canada
coach outlet
kate spade handbag
michael kors outlet
gucci handbags
tory burch outlet store
canada goose uk
canada goose jackets
doudoune moncler
pandora charms sale clearance
pandora charms
moncler
ralph lauren uk
nike outlet
nike outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
air jordan shoes
burberry outlet store
ugg outlet store
coach factory outlet
nmd shoes
kate spade handbags
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora charms uk
ugg outlet
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
kate spade bags
oakley sunglasses
louis vuitton
cat boots
louis vuitton outlet store
ray ban sunglasses
air max 97
air max 2018
michael kors outlet
pandora jewelry
uggs outlet
coach outlet store online
air jordan shoes
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet
burberry outlet
hermes outlet
supreme new york
burberry sale
canada goose sale
longchamp uk
canada goose jackets
adidas yeezy
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
fitflops sale
adidas campus
adidas nmd
ugg boots
kate spade
coach outlet
pandora charms
polo outlet
adidas yeezy boost
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
mbt
pandora store
ray ban sunglasses
north face outlet
adidas nmd
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
valentino shoes
pandora jewelry
ralph lauren
ugg outlet
uggs canada
oakley sunglasses
canada goose jackets
air max 2018
coach outlet
ralph lauren outlet
gucci outlet
adidas shoes
coach outlet store
nike outlet
burberry outlet
ralph lauren outlet
uggs
adidas shoes
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors uk
moncler jackets
coach canada
ugg boots
canada goose
jordans
jordan retro 11
ralph lauren outlet
adidas shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
coach factorty outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
hermens bags
pandora
coach outlet
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
pandora charms
cheap jordans
pandora jewelry
polo outlet
air jordans
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
pandora jewelry
uggs outlet
christian louboutin outlet
uggs
pandora charms
ugg outlet
ugg boots
michael kors handbags
columbia sportswear
jordan shoes
cheap jordans
pandora outlet
supreme clothing
adidas outlet
nike zoom
adidas outlet
moncler jackets outlet
kate spade outlet store
fitflops sale clearance
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors factory outlet
coach factory outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
fitflops
adidas yeezy boost
coach outlet store online clearances
pandora charms sale
coach outlet
coach outlet online
red bottoms shoes
ugg boots
burberry outlet
fitflops
polo ralph lauren outlet online
burberry
cheap jordans for sale
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans free shipping
moncler jackets
cheap jordans
moncler uk
pandora outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
coach factory outlet
ralph lauren sale clearance
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose uk
pandora charms
ralph lauren
valentino shoes outlet
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
adidas yeezy
coach factory outlet
ralph lauren uk
uggs clearance
michael kors outlet clearance
ugg shoes
yeezy boost
canada goose outlet
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots
nmd adidas
canada goose
polo ralph lauren outlet online
pandora charms
longchamp outlet online
the north face
ugg outlet
salvatore ferragamo shoes
philipp plein outlet
canada goose sale
hermes bags
cheap ugg boots
kate spade outlet
coach outlet
cheap ray bans
nike outlet online
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
mulberry handbags
air jordans
ugg boots
moncler outlet
ugg ustralia
ugg outlet
air max 2017
nike shoes
coach factorty outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
moncler outlet
pandora jewelry
michael kors
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
moncler outlet
fitflops
hermes handbags
coach outlet store
adidas superstar
canada goose
timberland boots outlet
michael kors factory outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
kate spade outlet
oakley sunglasses
salvatore ferragamo
cheap jordans
timberland boots
michael kors handbags
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora jewelry outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach factory outlet
ugg shoes
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs canada
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
nmd adidas
michael kors outlet
coach outlet
jordan retro
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
yeezy boost
ultra boost
adidas outlet
michael kors outlet store
mulberry bags
nike outlet store
canada goose
kate spade outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
nike shoes for men
coach outlet
moncler outlet
moncler coats
kate spade outlet
canada goose
ugg outlet
coach outlet
north face outlet online
michael kors canada
pandora outlet
ugg outlet
coach factory outlet
cheap uggs
coach outlet
michael kors canada
canada goose outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
moncler jackets
canada goose outlet
yeezy boost
mt0127
2018-05-10 05:46:57
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

Back to content | Back to main menu